JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podpisał umowy:

n o dofinansowanie Projektu Modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) 30 grudnia 2004 r. z wojewodą jako instytucją pośredniczącą,

n o dofinansowanie Projektu Wymiana aparatów RTG Szpitala i Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3, z wojewodą jako instytucją pośredniczącą.

W związku z tym, że remont i zakup aparatury specjalistycznej na blok operacyjny oraz wymiana aparatów RTG dotyczył działań związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług, czy SP ZOZ miał prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z wymienionymi na wstępie projektami?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Podatnik w omawianym przypadku opisuje, że ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR, przeprowadzono niezbędne remonty pomieszczeń bloku operacyjnego, pracowni i zaplecza RTG w szpitalu SP ZOZ oraz dokonano zakupu wyposażenia, tj. aparatów do znieczulania, aparatów RTG oraz sterylizatora gazowego i stołu operacyjnego. Świadczone przez podatnika usługi na tych urządzeniach medycznych w wyremontowanych pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz pracowni RTG wraz z zapleczem stanowią usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85.1), wymienione z załączniku nr 4, poz. 9, w związku z czym na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych na remont i zakup aparatury specjalistycznej na blok operacyjny oraz wymiany aparatów RTG w szpitalu SP ZOZ, z uwagi na fakt, że związane będą one ze świadczeniem usług ochrony zdrowia ludzkiego (PKWiU 85.1), a więc czynnościami korzystającymi ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 listopada 2008 r. (nr IPPP1/443-1911/08-2/PR)

OPINIA

WOJCIECH SAWICKI

starszy konsultant w Accreo Taxand

Szpital otrzymał dofinansowanie na rozbudowę bloku operacyjnego oraz wymianę aparatury. Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Usługi te są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznika nr 4. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, szpital nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ten przepis umożliwia odliczenie podatku naliczonego podatnikom, którzy wykonują czynności opodatkowane (w całości lub w części). W omawianej sytuacji szpital nie wykonuje czynności opodatkowanych, zatem nie może korzystać z prawa do odliczenia. Stanowisko przyjęte w interpretacji przez dyrektora izby skarbowej należy uznać za prawidłowe.

Podmioty, które aplikują o dofinansowanie unijne, wykazują we wniosku o dotację koszty projektu, w tym koszty kwalifikowane. U podatnika wykonującego czynności nieopodatkowane podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu, również może być kosztem kwalifikowanym. W takiej sytuacji można uznać, że podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu, zostanie proporcjonalnie (zgodnie z intensywnością pomocy) sfinansowany przez dotację. W konsekwencji podatnik poniesie jedynie część finansowego ciężaru nieodliczalnego podatku.