Inwestorzy, którzy w 2008 roku sprzedali papiery wartościowe lub zamknęli pozycję na instrumentach terminowych, otrzymają informację PIT-8C.
Do końca lutego 2009 r. biura maklerskie są zobowiązane sporządzić informację PIT-8C o uzyskanych przez inwestorów giełdowych przychodach w roku podatkowym 2008 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla danego podatnika.
Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE Banku, mówi, że granicznym terminem wysłania informacji do inwestora jest ostatni dzień lutego 2009 r., a moment otrzymania będzie zależał od Poczty Polskiej.
- Aby otrzymać informację, inwestor musi w danym roku podatkowym dokonać przynajmniej jednej sprzedaży na rynku kasowym (akcji, obligacji, certyfikatów) lub zamknięcia pozycji na rynku derywatów - dodaje ekspert.
W przypadku gdy inwestor nie otrzyma jednak tej informacji, powinien zgłosić ten fakt do biura maklerskiego. Inwestor może też rozliczyć deklarację PIT-38 o przychodach z tytułu inwestycji giełdowych na podstawie własnych informacji o przeprowadzonych transakcjach, w tym dokonywanych poza rynkiem regulowanym.
Hanna Pobudkiewicz zwraca jednak uwagę, że w procesie weryfikacji urzędy skarbowe opierają się na dokumentach wystawianych przez instytucje finansowe, czyli biura maklerskie i banki. Jednak inwestorzy często po otrzymaniu PIT-8C kwestionują prawidłowość wyszczególnionych w nim informacji. Mają prawo do reklamacji. Maksymalny czas na jej rozpatrzenie przez podmiot wystawiający PIT-8C wynika z regulaminu świadczenia usług.
Ekspert tłumaczy jednak, że rzadkie są przypadki nieprawidłowości w danych dotyczących wartości dochodu (straty). Wyjaśnia, że inwestorzy składają reklamację, ponieważ niestety nie zawsze umieją sobie poradzić z metodą FIFO lub nie do końca rozumieją, że środki wydatkowane na nabycie instrumentów finansowych zostaną uwzględnione w kosztach dopiero w momencie powstania przychodu (w momencie zbycia) danych instrumentów.
Jeżeli jednak słuszność co do prawidłowości PIT-8C jest po stronie inwestora, to biura maklerskie powinny wystawić i przesłać korektę pierwotnej informacji zarówno do inwestora, jak i do urzędu skarbowego.
W corocznej praktyce rozliczeniowej do jednych z najczęściej zgłaszanych nieprawidłowości w zakresie PIT-8C należą również informacje dotyczące danych adresowych inwestora lub niewłaściwie wskazanego urzędu skarbowego.
- Dopiero w momencie rozesłania informacji inwestorzy uprzytamniają sobie, że nie dokonali aktualizacji danych - stwierdza Hanna Pobudkiewicz.