Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nowego roku m.in. zlecenia i umowy o dzieło na małe kwoty są opodatkowane ryczałtem. Stawka podatku wynosi 18 proc. bez możliwości uwzględnienia kosztów.

Zryczałtowane opodatkowanie wypłat nieprzekraczających 200 zł miesięcznie dotyczy osób uzyskujących przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście. Oprócz umów zlecenia i o dzieło można na przykład wskazać przychody z działalności artystycznej, literackiej, naukowej oraz przychody biegłych czy członków rad nadzorczych.

Jak wyjaśnia Jarosław Ostrowski, wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, omawianej formy opodatkowania nie stosujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą.

- Jeśli dana osoba uzyskuje wynagrodzenia w zróżnicowanej wysokości i w niektórych miesiącach jej honorarium przekracza wspomnianą wyżej kwotę, a w innych nie, to podmiot wypłacający jest zobowiązany do pobrania zaliczki stosownie do reguł przewidzianych dla wypłacanego świadczenia - mówi ekspert.

Innymi słowy - kwoty przekraczające 200 zł opodatkowane są na starych zasadach, przyjmując odpowiednio wielkość kosztów uzyskania przychodu, które mogą być wyrażone procentowo (jak np. dla umowy zlecenia) lub kwotowo (np. dla osób zasiadających w radzie nadzorczej).

Jak podkreśla Jarosław Ostrowski, w odniesieniu do wypłat miesięcznych przekraczających 200 zł podstawą opodatkowania jest uzyskany dochód. W odniesieniu do kwoty poniżej tej wartości podstawą opodatkowania jest przychód bez możliwości pomniejszania go o koszty oraz odliczenia od dochodu w postaci składek na ubezpieczenie społeczne (opodatkowanie zryczałtowane).

- Jeśli chodzi o zeznanie roczne, to przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany nie są w nim ujawniane i nie mają wpływu na ustalenie stawki opodatkowania według skali podatkowej - mówi Jarosław Ostrowski.

Z kolei dochody opodatkowane na zasadach ogólnych łączy się z dochodami z innych źródeł i w ten sposób ustala się podstawę opodatkowania. Należy jeszcze podkreślić, że ryczałt będzie miał zastosowanie jedynie do należności z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Limit 200 zł nie może przekroczyć sumy należności określonych w umowie lub w umowach z tego samego tytułu od tego samego płatnika.