Jeśli dwaj podatnicy ponoszą w roku podatkowym wydatki na internet w jednym mieszkaniu i posiadają fakturę na swoje nazwiska, mogą skorzystać z ulgi internetowej.
Ojciec i syn wspólnie ponoszą opłaty za internet w trakcie roku podatkowego. Posiadają faktury VAT wystawione na ojca i syna, potwierdzające ponoszenie wydatków na sieć.
- Czy obaj możemy skorzystać z ulgi internetowej - pyta pan Marek z Kłodzka.
Tak, obaj panowie mogą skorzystać z tej ulgi.
Podatnicy mogą odliczyć od dochodu wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Odliczenie to stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Ustawodawca, wprowadzając ulgę internetową, uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia określonych warunków, tj.:
użytkowanie sieci internet ma się odbywać w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,
• poniesienie wydatków musi być udokumentowane fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
• faktura musi być wystawiona na osobę dokonującą odliczenia,
• wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.
Zatem ulga dotyczy podatnika, a nie lokalu. Jeżeli zatem w lokalu zamieszkuje kilka osób i każda z nich spełni łącznie wymienione warunki, może skorzystać z ulgi do wysokości określonego limitu.
W przedstawionym przypadku zarówno ojciec, jak i syn będą mogli skorzystać z ulgi (na każdą osobę przysługuje oddzielny limit w wysokości 760 zł), jednak tylko do wysokości kwot rzeczywiście poniesionych w danym roku podatkowym przez każdego z nich, wskazanych na fakturach VAT.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).