Zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Nowelizacja wydłuża do 31 grudnia 2009 r. termin, do którego za miejsce magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych uznaje się również zbiorniki naziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed 1 maja 2004 r., które nie mają legalizacji.

Termin ten to dotychczas 31 grudnia 2008 r. Jednak większość zbiorników nie została jeszcze zalegalizowana, a z uwagi na długotrwałość postępowania legalizacyjnego jego przeprowadzenie nie byłoby możliwe do końca 2008 roku.

Wydłużenie terminu pozwoli uniknąć sparaliżowania działalności składów podatkowych. Niespełnienie warunków dotyczących sposobu magazynowania wyrobów akcyzowych stanowi jedną z przesłanek do cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie składu.

Wydłużenie terminu oznacza, że zbiorniki, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o miarach, które nie zostaną zalegalizowane do końca 2009 roku, nie będą mogły być po tej dacie wykorzystywane do magazynowania paliw i olejów w składach podatkowych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. nr 228, poz. 1511, i wchodzi w życie 31 grudnia 2008 r.