Osoba niepełnosprawna nie może odliczyć od swojego dochodu wydatków poniesionych na pościel rehabilitacyjną.
W styczniu 2008 roku podatnik otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy. Wykonując zalecenia lekarza, kupił wełnianą pościel rehabilitacyjno-leczniczą w związku z dolegliwościami utrzymującymi się po długotrwałej chorobie.
- Czy wydatki na taką pościel można odliczyć od dochodu w PIT za 2008 rok - pyta pan Henryk z Suwałk.
Wydatków na pościel rehabilitacyjną nie można odliczyć od dochodu.
Za wydatki rehabilitacyjne zgodnie z ustawą o PIT uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wysokość wydatków na te cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
W konsekwencji podatnik w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Wydatek poniesiony na zakup pościeli rehabilitacyjnej nie będzie podlegał odliczeniu. Pościel nie jest bowiem sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).