Komornicy sądowi są podatnikami podatku od towarów i usług, powinni więc naliczać i odprowadzać VAT - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. To orzeczenie zgodne z oczekiwaniem resortu finansów, ale wbrew stanowisku komorników.

Zasadnicze znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia miało uznanie przez sąd, że komornicy wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, a nie są organem władzy publicznej, ani nie obsługują tych organów.

"Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w związku z ustępem 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ wykonuje on działalność nie w formie podmiotu prawa publicznego, lecz w formie samodzielnej działalności gospodarczej" - uzasadniał uchwałę (I FPS 8/16) sędzia Bartosz Wojciechowski.

Sąd uznał tym samym, że w związku z tym komornikom nie przysługuje wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że "nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych". Według NSA komornikom nie przysługuje też wyłączenie zawarte w unijnej dyrektywie o VAT.