Inwestor, który zaciągnie kredyt na zakup akcji, nie zaliczy wszystkich odsetek i prowizji do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji.
Nowelizacja ustawy o PIT określa, że kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji będą tylko te wydatki na obsługę kredytu zaciągniętego na zakup akcji, które rzeczywiście będą związane z kupionymi akcjami, tj. będą przypadać proporcjonalnie na tę część kredytu, która została wydatkowana na nabycie tych akcji.
Artykuł 1 pkt 16 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 209, poz. 1316), której przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać od 2009 roku, reguluje niejednolite stanowiska organów podatkowych.
Dotychczas organy podatkowe różnie kwalifikowały wydatki związane z obsługą kredytową - korzystnie, tj. zaliczając w koszty uzyskania przychodu całość wydatków związanych z obsługą kredytową lub tylko tę część, która została faktycznie wykorzystana w związku z zakupem akcji, lub niekorzystnie, tj. uznając, że tego typu wydatki nie wykazują związku przyczynowo-skutkowego z przychodem ze sprzedaży tych akcji.
Nowe przepisy wyeliminują rozbieżności. Kosztem uzyskania przychodu nie będą bowiem zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych.
W praktyce rynkowej inwestorzy mogą zaciągnąć kredyt w celu zakupu akcji na rynku pierwotnym - podczas debiutów spółek, a także przed oczekiwanymi okresami hossy na rynku wtórnym w odniesieniu do akcji niektórych spółek. Zaliczenie wydatków na obsługę kredytu do kosztów w części proporcjonalnej jest istotne przy często pojawiającej się wysokiej redukcji zapisów podczas ofert pierwotnych. Wtedy zaciągający kredyt będzie mógł zaliczyć w koszty tylko te odsetki i prowizje, które będą związane z przydzielonymi akcjami.