JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług ślusarskich, sklasyfikowanych w 2007 roku pod symbolem PKD 28.52.2, podatnik rozpoczął 1 lutego 2007 r. 30 stycznia 2007 r. podatnik złożył do właściwego urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie karty podatkowej, jako formę rozliczenia się z podatku dochodowego. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił prawa zastosowania opodatkowania w formie karty. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia do tego warunki. Czy w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną o zastosowanie karty podatkowej, należy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu, chcąc rozliczać się z podatku dochodowego w tej właśnie formie w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ IZBY: Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest zobowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty, odrębnie na każdy rok podatkowy.

Jeżeli jednak naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty, to wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki do opodatkowania w tej formie, albo

podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Podatnicy korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji są zobowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

W sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję odmawiającą zastosowania karty podatkowej i jednocześnie spełnione są warunki do opłacania ryczałtu - istnieje możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek umożliwiających opodatkowanie ryczałtem.

Wobec tego podatnik nie miał obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2008 r. (nr ITPB1/415-143/08/HD)