JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik planuje zakup motocykla jako podstawowego środka transportu dla prowadzonej firmy. Posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia motocykli. Czy podatnik może odliczyć w pełni VAT, od zakupionego motocykla? Czy może odliczać VAT od paliwa zużywanego przez zakupiony motocykl?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Z uwagi na fakt, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego, należy odnieść się do definicji określonej w art. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 33 tej ustawy pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, natomiast według art. 2 pkt 45 określono, że motocykl jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym.

Z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3, czyli samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony.

Ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie do motocykli z uwagi na fakt, że motocykle uznane są za pojazdy samochodowe.

Dlatego też w przypadku nabycia motocykla do prowadzonej działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60 proc. kwoty określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6 tys. zł, o ile pojazd ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast w przypadku nabycia paliwa do napędu motocykla prawo do odliczenia VAT, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie przysługuje.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 listopada 2008 r. (nr IPPP1/443-1921/08-2/PR)