To, że deweloper nie chce podpisać umowy sprzedaży lokalu, może mieć znaczenie dla rozłożenia na raty podatku od zbycia poprzedniego mieszkania – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który sprzedał mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Zasadniczo w takiej sytuacji należy zapłacić 19-proc. podatek od dochodu ze sprzedaży, chyba że w ciągu dwóch lat przeznaczy się pieniądze na własny cel mieszkaniowy.
Podatnik zamierzał tak właśnie zrobić, tzn. wydać pieniądze na zakup nowego lokum. Podpisał nawet umowę deweloperską.
Problem polegał na tym, że deweloper nie kwapił się z podpisaniem aktu notarialnego, przenoszącego własność mieszkania. Gdy zatem minęły dwa lata od sprzedaży poprzedniego mieszkania, fiskus upomniał się o podatek i doliczył odsetki za zwłokę.
Mężczyzna nie kwestionował tego, że musi zapłacić daninę. Chciał jednak, by fiskus rozłożył mu ją na raty i zrezygnował z oprocentowania. Taką możliwość daje art. 67a ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim fiskus może (lecz nie musi) udzielić podatnikowi ulgi w spłacie zobowiązania, jeśli stwierdzi, że przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny.
Organy podatkowe stwierdziły jednak, że w sprawie nie zachodzą żadne szczególne okoliczności – ani interes publiczny, ani ważny interes podatnika – które przemawiałyby za ulgą.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie miał pewności, czy sytuacja faktycznie nie jest wyjątkowa. Polecił więc fiskusowi zbadać, czy rzeczywiście deweloper nie chce podpisać z podatnikiem umowy i dlaczego tak się dzieje. Stwierdził, że należy to mieć na względzie przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie ulgi.
Organy podatkowe zrezygnowały jednak z ponownego badania sprawy. Zamiast tego dyrektor izby skarbowej złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uznał to za niedopuszczalne. Stwierdził, że organ powinien zastosować się do zaleceń sądu zamiast je kwestionować.

Sędzia Stanisław Bogucki dodał, że również zdaniem NSA sytuacja mężczyzny jest szczególna i należy raz jeszcze zbadać, czy nie ma tu ważnego interesu podatnika, który przemawiałby za ulgą.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3196/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia