Minister finansów zmienił wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych - PIT-2K. Jest to formularz, który podatnicy składają wraz z zeznaniem rocznym jeden raz, gdy rozpoczynają odliczanie ulgi odsetkowej. W nowym PIT-2K zmieniony został jedynie jego układ, a w części dotyczącej danych uzupełniono adres podatnika i małżonka o kraj (nowa poz. 7 oraz 21).

Wzór określono na lata 2007-2027. Zgodnie z treścią rozporządzenia oświadczenia złożone przed dniem wejścia w życie nowego wzoru nie wymagają jednak zmiany. Podatnicy, którzy w przeszłości złożyli PIT-2K, nie muszą go aktualizować. Rozporządzenie MF z 9 grudnia 2008 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 221, poz. 1439 i weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 grudnia.