Od początku grudnia obowiązują nowe korzystniejsze reguły rozliczenia VAT dla przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów, a nie wykazują sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym.

Przepisy umożliwiają podatnikowi VAT w takiej sytuacji zwrot podatku, nie zobowiązują do przeniesienia kwoty podatku naliczonego na następny miesiąc lub kwartał. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju, kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że to podatnik wybiera, czy wystąpić o zwrot VAT, czy przenieść ten podatek do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał). W tym przypadku podstawowy termin zwrotu będzie wynosił 180 dni. Istnieje jednak możliwość szybszego odzyskania podatku. Na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe (np. gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, poręczenia banku, czeku potwierdzonego przez bank krajowy).

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.