Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.

Jak wskazuje Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner, odliczeniu podlegają darowizny przekazane organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Odliczeniu podlegają również darowizny przekazane równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych odliczenia takie mogą być dokonywane w ramach limitu wynoszącego 6 proc. dochodu, zaś w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych - w ramach limitu wynoszącego 10 proc. dochodu.

Grażyna Nelip podkreśla, że powyższych darowizn podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak wydatki te mogą być objęte ulgami podatkowymi. Jak stanowią przepisy ustaw o podatkach dochodowych, podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn. Na przykład darując organizacji charytatywnej 10 tys. zł, kwotę tę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odliczy od dochodu, co w końcowym rozliczeniu pozwoli jej nie zapłacić 19 proc. podatku od tej kwoty, czyli 1,9 tys. zł. Darowiznę można odliczyć przy założeniu, że kwota 10 tys. zł nie przekroczy limitu 10 proc. uzyskanego dochodu.

- Osoba fizyczna przekazująca darowizny może natomiast zaoszczędzić nawet 40 proc., w przypadku gdy jej dochody będą opodatkowane najwyższą stawka podatkową, oczywiście przy założeniu, że kwota darowizny nie przekroczy 6 proc. dochodu - mówi Grażyna Nelip.

Przy darowiznach na rzecz organizacji pożytku publicznego całość darowanej kwoty możemy odliczyć bezpośrednio od podatku przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy wartości 1 proc. zapłaconego podatku.

- Jednak takie darowizny mogą odliczać od podatku tylko osoby fizyczne - podkreśla nasza rozmówczyni.