Podatnicy inwestujący w papiery wartościowe czy instrumenty pochodne nominowane w walutach obcych powinni zapoznać się z nowymi zasadami przeliczania przychodów uzyskiwanych z tych źródeł na złote. Zmiana została wprowadzona ostatnią nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 6 listopada 2008 r.

Zgodnie z nowym przepisem dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ust. 4 w art. 17 ustawy o PIT), obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, uzyskane w walutach obcych, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zasada ta dotyczy w szczególności przychodów należnych, choćby faktycznie nieotrzymanych:

• z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

• z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

a także przychodów:

• z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

oraz przychodów będących:

• nominalną wartością udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładami w spółdzielni objętymi w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w ustawie o PIT, tego rodzaju przychody przelicza się na złote według kursów kupna z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Zmiana wprowadzona ostatnią nowelizacją skutkuje m.in. tym, że wszyscy inwestorzy giełdowi uzyskujący przychody w walutach obcych będą przeliczali je na złote według jednolitych kursów ogłaszanych przez NBP, a nie ogłaszanych przez bank, który prowadzi indywidualny rachunek inwestora. Powinna zmniejszyć się również niepewność co do zmian kursów walutowych, bowiem przychód będzie przeliczany z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, a nie z dnia otrzymania przychodu lub postawienia do dyspozycji podatnika.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 9 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).

• Art. 11 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).