Sejm głosował nad poprawkami zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania nowelizacji. Posłowie zdecydowali o przywróceniu przepisu umożliwiającego zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego w przypadku upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia (poprawka PO). Przepis ten został wcześniej usunięty w trakcie prac nad ustawą w sejmowej podkomisji. Sejm odrzucił natomiast poprawkę zakładającą zniesienie przepisu umożliwiającego zwolnienie celnika w wyniku utraty zaufania.

Najważniejszą zmianą wprowadzaną nowelizacją jest uchylenie przepisów nakładających obowiązek zwalniania funkcjonariuszy celnych w wypadku wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego bądź zastosowania tymczasowego aresztowania. Regulacje te powodują, że w praktyce bardzo często funkcjonariusze są zwalniani ze służby w wyniku pomówień przemytników.

Analogicznych przepisów nie przewidują inne pragmatyki służbowe, m.in. ustawa o Straży Granicznej czy Policji. W nowelizacji postanowiono także, że po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego będącego przyczyną zawieszenia celnika otrzymuje on wstrzymaną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, karą dyscyplinarną, wydaleniem ze służby lub nie zostało wydane wobec niego orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania.

Postanowiono ponadto, że funkcjonariusz celny, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne, będzie mógł korzystać z usług radcy prawnego lub adwokata. Ustawa trafi teraz do Senatu.

12 miesięcy okresu zawieszenia musi upłynąć, aby można było zwolnić ze służby funkcjonariusza celnego