Inwestor nabył w ofercie pierwotnej trzyletnie obligacje skarbowe w listopadzie zeszłego roku. Potrzebuje jednak gotówki i planuje sprzedać obligacje na giełdzie wcześniej.

- Czy z takiej sprzedaży będę musiał rozliczyć się z urzędem skarbowym - pyta pan Piotr z Warszawy.

Tak. Przychód ze sprzedaży obligacji przed terminem wykupu należy rozliczyć indywidualnie w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychody z obligacji opodatkowane są 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym i co do zasady dochodów z tytułu odsetek od obligacji nie wykazuje się w deklaracji rocznej. W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oznacza to, że płatnikiem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie podatku jest Dom Maklerski PKO BP. W praktyce inwestor z tytułu kupna obligacji otrzymuje na rachunek należne odsetki pomniejszone już o zryczałtowany podatek.

W przypadku wcześniejszej sprzedaży obligacji, jeśli posiadacz zdecyduje się na ich zbycie przed terminem wykupu, to w przypadku obligacji rynkowych może sprzedać je na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym celu powinien zdeponować je na rachunku maklerskim. Dopiero rejestracja obligacji na rachunku giełdowym umożliwia ich sprzedaż w dowolnym momencie bez utraty wcześniej uzyskanych odsetek. Obligacje są sprzedawane na giełdzie po bieżącym kursie. Operacje zdeponowania obligacji na rachunku, a także polecenia sprzedaży będą obciążone prowizjami i opłatami pobieranymi przez biuro maklerskie. Wydatki te będą jednak zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, które zostaną uwzględnione w informacji PIT-8C, przesłanej do inwestora po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli inwestor sprzeda obligacje jeszcze w tym roku, przychód ze sprzedaży (zysk lub strata) będzie musiał na podstawie tej informacji rozliczyć w zeznaniu PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2009 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).