Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą, muszą być podatnikami VAT. Większość z nich może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, które uzależnione jest od wysokości osiągniętej sprzedaży towarów i usług.

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przekroczenie tej kwoty wiąże się z utratą zwolnienia i obowiązkiem rozliczania podatku od towarów i usług. Do końca tego roku podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Od 2009 roku będzie obowiązywał korzystniejszy przepis, ale inaczej będzie liczony okres, po którym można otrzymać status podatnika zwolnionego. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, będzie mógł od 2009 roku, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.