Przyszły rok przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie korzystania z ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci). Odliczana od podatku ulga obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2007 r. Podatnicy zdążyli skorzystać z niej tylko raz, a ustawodawca już wprowadza zasadnicze zmiany dotyczące zasad rodliczania. Stosowanie ulgi prorodzinnej w praktyce wywołało szereg wątpliwości i konieczne było doprecyzowanie przepisów. Jednak oprócz usunięcia wątpliwości interpretacyjnych nowelizacja ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. znacząco zmodyfikowała zasady korzystania z odliczenia.

Wszystkie zmiany obejmujące ulgę prorodzinną wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że część z nich podatnicy zastosują już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok. Pozostałe zmiany w praktyce zaczną obowiązywać, począwszy od rozliczenia podatkowego za 2009 rok. Poniżej omawiamy wprowadzone modyfikacje, zaczynając od tych, które będą miały zastosowanie już w rozliczeniu 2008 roku.

Ulga dla rodziców

W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok ulga prorodzinna obejmie większą grupę rodziców dzieci niż dotychczas. Wyjaśnić należy, że art. 27f ustawy o PIT regulujący zasady korzystania z ulgi nie wskazuje, jakie dzieci objęte są preferencją, lecz odsyła w tym zakresie do art. 6 ust. 4 ustawy, który dotyczy preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci. Z tych dwóch przepisów tylko znowelizowany art. 6 ust. 4 będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. Wynika z tego, że w rozliczeniu podatkowym za ten rok będą miały zastosowanie korzystne zmiany w katalogu rodziców dzieci objętych ulgą prorodzinną.

Zgodnie ze zmienionym przepisem ulga będzie dotyczyła rodziców dzieci:

• małoletnich,

• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Warunkiem jest, aby w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub 19-proc. podatkiem ze zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

PRZYKŁAD: WIĘCEJ DZIECI OBJĘTYCH ULGĄ

Państwo Malinowscy mają troje dzieci. Najstarszy syn ma 23 lata i jest studentem drugiego roku na uczelni w Anglii, nie uzyskuje dochodów. Młodsza córka ma 21 lat, studiuje zaocznie w Polsce. Od stycznia pracuje i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1800 zł netto. Najmłodszy syn uczy się w gimnazjum. Przy okazji ostatnich rozliczeń podatkowych rodzice nie odliczyli ulgi prorodzinnej na najstarszego syna studiującego za granicą i skorzystali z ulgi na dwoje dzieci. W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok również odliczą od podatku podwójną kwotę ulgi. Dzięki zmianie przepisu rozszerzającego ulgę na dzieci, studiujące również poza Polską, podatnicy tym razem skorzystają z ulgi na syna, który studiuje w Anglii. Ulga nie będzie już natomiast przysługiwała na córkę, która pomimo tego, że spełnia warunek pobierania nauki i wieku (nie ma ukończonych 25 lat), to uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej dopuszczalny roczny limit zarobków dzieci. Tak jak w roku poprzednim rodzice będą mogli odliczyć ulgę również na małoletniego syna. W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok rodzicom będzie zatem przysługiwała ulga na dwoje dzieci w wysokości 2347,40 zł (1173,70 zł x 2).

Zmiany korzystne

W przypadku dzieci chorych, bez względu na wiek, prawo do ulgi zostało przyznane również na dzieci otrzymujące dodatek pielęgnacyjny i rentę socjalną, a nie jak obecnie - wyłącznie zasiłek pielęgnacyjny. Przepis w dotychczasowym brzmieniu niesłusznie różnicował rodziców w prawie do skorzystania ulgi na dzieci niepełnosprawne, w zależności od otrzymywanych przez nie świadczeń.

Po drugie, istotne zmiany dotyczą dzieci uczących się do ukończenia 25 lat. Nowe regulacje rozszerzają ulgę prorodzinną również na dzieci uczące się i studiujące poza granicami kraju. Dotychczas w takim wypadku rodzic tracił prawo do ulgi, gdyż przepisy wskazywały, że obejmuje ona jedynie dzieci uczące się w polskich szkołach i uczelniach.

W przypadku tych dzieci zmianie uległy również zasady określania limitu zarobków, którego przekroczenie pozbawia rodzica prawa do ulgi. Rodzic nie straci ulgi, jeżeli dziecko uzyska dochody opodatkowane według skali lub ze zbycia papierów wartościowych nieprzekraczające kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. Dla roku 2008 jest to zatem kwota 3088,68 zł (586,85 zł/ 19 proc.), a dla roku 2009 - 3089 zł (556,02 zł / 18 proc.).