Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej z tytułu zagranicznych dochodów z lat 2003-2007 mają niecałe dwa miesiące na złożenie wniosku.
Osobom, które chcą skorzystać z abolicji podatkowej, zostały niecałe dwa miesiące. Tylko do 6 lutego 2009 r. mogą składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej ci, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007. Podatnicy, którzy uzyskali zagraniczne przychody w 2002 roku, mogli skorzystać z abolicji podatkowej do 6 października 2008 r.
Aby skorzystać z rozwiązań abolicyjnych, trzeba najpóźniej 6 lutego 2009 r. złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jej udzielenie. Wniosek ten składa się na druku PIT-AZ. Dodatkowo trzeba też złożyć formularz AZ-O, który jest oświadczeniem potwierdzającym uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą. Podatnik musi złożyć wniosek o przyznanie abolicji w odpowiednim urzędzie skarbowym. Będzie to:
n urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia przez niego wniosku o abolicję, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - naczelnika urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków,
n urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski - w przypadku gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed dniem złożenia wniosku o abolicję.
Warto przypomnieć, że abolicja podatkowa przysługuje podatnikom, którzy zarabiali za granicą w latach 2002-2007 i mieli obowiązek rozliczyć wszystkie zarobki w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). W zależności od tego, czy podatnik rozliczył w polskim urzędzie skarbowym zagraniczne zarobki czy nie, ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894) przewiduje trzy rozwiązania: umorzenie długu, zwrot części podatku oraz umorzenie i zwrot jednocześnie. We wniosku PIT-AZ podatnik wskaże, z jakiej formy abolicji chce skorzystać.
Urząd skarbowy po otrzymaniu wniosku podatnika wyda decyzję w sprawie albo umorzenia długu, albo zwrotu części podatku. Na wydanie decyzji fiskus ma sześć miesięcy od momentu otrzymania wniosku. W decyzji urząd określi m.in. wysokość umorzonej zaległości lub kwotę zwrotu.
Co istotne, podatnicy, którzy będą wnioskować o zwrot części podatku, otrzymają pieniądze po miesiącu od dnia otrzymania decyzji. Warto będzie pilnować tego terminu, bo gdy urząd się spóźni, będzie miał obowiązek wypłaty odsetek za zwłokę.
OPINIA
dr JANUSZ FISZER
partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW
Skorzystanie z abolicji podatkowej może mieć istotne znaczenie dla tych podatników, którzy po powrocie zamierzają nabyć składniki majątkowe o większej wartości, np. nieruchomości lub drogie pojazdy mechaniczne, względnie rozwinąć działalność gospodarczą w większym zakresie. Organy podatkowe mogą bowiem zażądać wyjaśnienia co do źródła pochodzenia wydatkowanego w ten sposób dochodu. Wykazanie przed organem podatkowym legalnego dochodu z pracy wykonywanej za granicą, który na skutek skorzystania z abolicji podatkowej nie podlega już dodatkowemu opodatkowaniu w Polsce - skutecznie zakończy wszczęte postępowanie wyjaśniające. Tym samym więc skorzystanie z możliwości stworzonych przez ustawę daje podatnikom swego rodzaju bezpieczeństwo podatkowe.
ikona lupy />
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej z tytułu zagranicznych dochodów z lat 2003-2007 mają niecałe dwa miesiące na złożenie wniosku. / ST