Z utrwalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika obowiązek państwa członkowskiego do zwrotu opłat oraz podatków pobranych z naruszeniem przepisów wspólnotowych. Jak kwestia zwrotów wygląda w praktyce?
W wyroku w sprawie Marks & Spencer (C-309/06) Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził zasadę, że prawo uzyskania zwrotu podatków pobranych w państwie członkowskim z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego jest konsekwencją i dopełnieniem praw przyznanych jednostkom bezpośrednio przez przepisy wspólnotowe. W tym samym orzeczeniu ETS potwierdził również inną zasadę, która została wyrażona już w wyroku w sprawie San Giorgio (C-199/82): zwrot może być dochodzony wyłącznie zgodnie z warunkami materialnymi i proceduralnymi ustanowionymi przez różne stosowne ustawy krajowe.
Krajowe przepisy prawne, które zakazują zwrotu podatków, opłat lub ceł nałożonych sprzecznie z prawem wspólnotowym, nie mogą więc być postrzegane jako sprzeczne z prawem wspólnotowym, w przypadku gdy jest stwierdzone, że osoba, od której wymagano uiszczenia takich opłat, w rzeczywistości przerzuciła je na inne osoby. Z drugiej strony, każdy wymóg dowodowy, który skutkuje uczynieniem praktycznie niemożliwym lub nadmiernie trudnym uzyskanie zwrotu opłat pobranych sprzecznie z prawem wspólnotowym, byłby niezgodny z prawem wspólnotowym.