Napój niemusujący i fermentowany zaliczany do kodu CN 2206 00 59 – Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry i miód pitny, sake) też musi być oznaczony znakiem akcyzy – orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła producenta piwa i napojów na bazie słodu, który wprowadził na rynek nowy produkt niemusujący i fermentowany. Uzyskał dla niego wiążącą informację akcyzową (WIA), z której wynikało, że produkt nie ma cech charakterystycznych dla piwa i dlatego nie może zostać zaklasyfikowany do pozycji CN 2203.
Nowy produkt – jak podkreśliła spółka – nie mieści się też w żadnej kategorii „a winiarskich”, wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1891 ze zm.).
Nie jest to również napój alkoholowy będący mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, o którym mowa w poz. 2 załącznika do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązków oznaczenia znakami akcyzy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1631).
Z WIA wynikało, że właściwy kod dla tego produktu to CN 2206 00 59 – Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry i miód pitny, sake), mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
Spółka uważała, że nie musi oznaczać tego produktu znakami akcyzy, bo nie ma o nim mowy w rozporządzeniu ministra finansów z 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1753).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania (interpretacja o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.276.2021.1.JS). Wyjaśnił, że skoro zgodnie z WIA produkt jest klasyfikowany do kodu CN 2206 00 59, to bez wątpliwości mieści się w kategorii wyrobów oznaczonych kodem CN 2206 00, wskazanych w poz. 4 załącznika nr 3 do ustawy o podatku akcyzowym. Załącznik ten jest wykazem wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.
Dyrektor KIS wskazał, że w zakresie kodu CN 2206 ustawodawca wyłączył z obowiązku nakładania banderol wyłącznie na napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych (CN 2206 00). Natomiast inne wyroby zaliczane do tego grupowania, w tym oznaczone kodem CN 2206 00 59, muszą być banderolowane.
W tej sytuacji – jak stwierdził organ – spółka musi stosować banderole właściwe dla wina niemusującego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oznaczania – jak dla wyrobów winiarskich (załącznik nr 1 poz. IV, V, IX, X, XII, XIII i XIV).
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W uzasadnieniu sędzia Kamil Kowalewski przypomniał, że produkty wymienione w załączniku nr 3 ustawy o podatku akcyzowym podlegają oznaczeniu znakami akcyzy. W pozycji 4 tego załącznika zostały wymienione pozostałe napoje fermentowane, takie jak np. cydr, perry, miód pitny, mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niesklasyfikowane. Chodzi więc o napoje zaliczane do CN 2206 00.
WSA orzekł, że skoro produkt spółki jest klasyfikowany do kodu CN 2206 00 59, to powinien być oznaczony banderolą.
Sędzia Kowalewski dodał, że w rozporządzeniu w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązków oznaczenia znakami akcyzy, pojawia się co prawda kod CN 2206 00 (w pozycji 2). Jednak minister finansów zwolnił z obowiązku oznaczania banderolami tylko napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych. Zwolnienie nie dotyczy więc produktu spółki.
Nie ma też do niej zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 118 ustawy o podatku akcyzowym – uznał WSA. Nie odniósł się natomiast do tego, czy faktycznie spółka powinna stosować banderole winiarskie.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 359/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia