30 spotkań, 40 ekspertów. Pierwszy etap prac czterech 10-osobowych grup eksperckich Forum Akcyzowego dobiegł końca. Zdaniem Wojciecha Krawczyka, szefa grupy nr 4 dotyczącej suszu tytoniowego rekomendacje związane ze skutkami harmonizacji prawodawstwa krajowego z Unijnym to dobry krok, w celu uszczelnienia systemu kontroli nad suszem tytoniowym - bez konieczności podnoszenia obciążeń administracyjnych i formalnych dla podmiotów legalnie funkcjonujących na rynku.

Raporty z podsumowaniem prac trafiły już do Ministerstwa Finansów. Treść postulatów i rozwiązań poszczególnych grup roboczych Forum była wypracowywana jawnie, podczas transmitowanych na kanale Youtube MF (https://www.youtube.com/user/ministerstwofinansow) posiedzeń. Każdy zainteresowany mógł je śledzić i przysłuchiwać się dyskusji, a następnie zapoznać z odczytanym podsumowaniem. Raporty mają zwrócić uwagę na problemy dotyczące systemu podatku akcyzowego, w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego. Wynik prac, to niezbędny wkład merytoryczny, potrzebny resortowi w zakresie obecnego ustawodawstwa krajowego lub jego ewentualnych zmian i harmonizacji z prawem UE.

Postulaty i cele branży zostały złożone, ale czy ministerstwo ocenia Forum Akcyzowe, jako sukces? Według Wojciecha Krawczyka platforma przygotowana do rozmów na pewno cieszyła się dużym zainteresowaniem branży, nie mówiąc o emocjach, które były przy tym obecne. - Trudno mi wypowiadać się za ministerstwo, tak w odczuciu moim jak i osób pracujących w grupie 4, sądzę, że Forum jest dobrą inicjatywą, szczególnie, jeśli wyniki prac i rekomendacje zostaną uwzględnione przez Ministerstwo w dalszych pracach legislacyjnych. Każdy dialog jest sukcesem, nawet, jeśli na początku strony mają odmienne zdania. Ważne jest natomiast, aby chcieć słuchać a sądzę, że nam się to udawało. Korzystając z okazji chciałbym podziękować osobom biorącym czynny udział w pracach grupy 4 za otwartość, dialog zaangażowanie i chęć dzielenia się wiedzą – mówi Krawczyk.

Grupa 4 konkluduje, że z rekomendacje związane ze skutkami harmonizacji prawodawstwa krajowego z Unijnym jak i propozycje na temat obecnego ustawodawstwa krajowego lub jego ewentualnych zmian w obrębie suszu tytoniowego mogą przełożyć się na realne uszczelnienie systemu kontroli w zakresie tego właśnie wyrobu. Jest szansa uzyskać efekt zwiększenia, a na pewno zabezpieczenia, wpływów do budżetu Państwa z jednoczesnym efektem stabilizacji otoczenia prawno-podatkowego dla legalnych podmiotów.

To jednak nie koniec prac. Druga edycja Forum Akcyzowego odbędzie się online 12 i 13 października 2021 r. Posiedzenie będzie prowadzone w aplikacji MS Teams. Ze względów organizacyjnych i wymogów technicznych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką podatku akcyzowego.

Zasady kwalifikacji na posiedzenie to:

  • jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż 2 osoby
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez jeden i ten sam podmiot decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby).

Krawczyk zakłada, że ministerstwo finansów nie zakończy dialogu z branżą tytoniową na etapie Forum. Ma również nadzieję, że nasze doświadczenia i komentarze zostaną uwzględnione zarówno w ramach prac forum jak i po jego zakończeniu.

- Idealny scenariusz zakładałby powstanie stałych grup roboczych przy ministerstwie, będących ciałem doradczym dla ministerstwa. Każdy sektor branży tytoniowej ma swoja specyfikę, szczególnie susz tytoniowy, którym zajmowała się grupa 4, i oczywistym jest, że podmioty na co dzień zajmujące się danym sektorem znają ją najlepiej. A swoje opinie opierają na praktycznych doświadczeniach i obserwacjach – takie podejście reprezentowane było w latach 2015 – 2016, gdzie głos doradczy ekspertów, pomógł w stworzeniu legislacji uszczelniającej rynek nielegalnego obrotu suszem tytoniowym. Nie korzystanie z doświadczeń praktyków, jest stratą potencjału, a docelowo również czasu, ponieważ legislacja nieuwzgledniająca realiów sektora, będzie spotykać się z krytyką i generować konieczność zmian, nowelizacji itd. – mówi szef grupy nr 4.

Przypomnijmy, że Formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów podatku akcyzowego w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych. Członkowie wskazywani są spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grup toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu FA. Wynikami są uzgodnione dokumenty, zatwierdzane przez Forum jako rekomendacje i publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rekomendacje FA stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.