Z końcem września spotkania robocze wyłonionych spośród czterech 10-osobowych grup eksperckich w obszarach e-papierosów, wyrobów nowatorskich, papierosów tradycyjnych i suszu tytoniowego zaowocowały rekomendacjami w sprawie zmian podatku akcyzowego. Nadesłane do Ministerstwa Finansów cztery podsumowania niebawem mogą zostać przekute w nowe rozwiązania prawne i wprowadzone być może już od 1 stycznia 2022 r. Wojciech Krok, doradca podatkowy, kierownik grupy roboczej nr 3 w zakresie regulacji dot. wyrobów nowatorskich (podgrzewany tytoń) twierdzi, że w czasie prac omówiono również postulaty podmiotów, których nie było w grupie, ale te zostały zgłoszone w ramach Głosu Podatnika.

W grupie trzeciej znalazły się trzy z czterech koncernów tytoniowych, w tym koncern posiadający w Polsce fabrykę tytoniu do podgrzewania oraz największy dystrybutor tych wyrobów, który jednak zrezygnował z prac po pierwszym posiedzeniu. Natomiast czwarty koncern, nie uczestniczący w pracach, przesłał stanowisko, w którym zgodził się z ogólnym kierunkiem propozycji.

Krok zapewnia, że w dyskusji poruszono wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wyrobów nowatorskich i innowacyjnych.

– Najważniejszym osiągnięciem grupy jest fakt wypracowania stanowiska i rekomendacji dotyczących omawianych zagadnień, które będą mogły być wykorzystane w pracach analitycznych prowadzonych w Ministerstwie Finansów. Omówiliśmy również postulaty podmiotów, których nie było w grupie, ale zgłosiły do nas postulaty w ramach Głosu Podatnika. W pracach grupy nie udało się uczestniczyć koncernowi British American Tobacco, który przedstawił postulaty dotyczące tytoniu do podgrzewania oraz firmie Swedish Match, który zgłosił rekomendacje dotyczące woreczków nikotynowych bez tytoniu, do stosowania do ust mówi kierownik grupy.

I dodaje. - Uważam, że czas na prace grupy został dobrze wykorzystany. Największym wyzwaniem wydaje się być podjęcie decyzji przez Ministerstwo Finansów i ustawodawcę. Z uwagi na harmonogram prac na poziomie Komisji Europejskiej, członkowie grupy zarekomendowali dokonanie zmian przepisów już od 1 stycznia 2022 r.

Z przedstawionych referatów trzeciej grupy wynikało, że: rynek wyrobów nowatorskich w Polsce rozwija się dynamicznie; wyroby nowatorskie to produkty o wysokiej marży; znacznie niższa stawka akcyzy na wyroby nowatorskie niż na tradycyjne wyroby tytoniowe powoduje mniejsze wpływy do budżetu; natomiast obecna struktura stawki akcyzy na wyroby nowatorskie, oparta o średnią cenę tytoniu do palenia, nie jest dostosowana do wielkości rynku.

Co w związku z tym zostało zgłoszone do Ministerstwa?

Cała grupa trzecia zarekomendowała zmianę podstawy naliczania akcyzy od wyrobów nowatorskich, poprzez odłączenie jej od średniej ceny tytoniu do palenia. Natomiast większość chce, by podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich były sztuki wyrobu. Jednocześnie padł postulat wprowadzenia definicji „sztuki” wyrobu nowatorskiego, analogicznej, jak ta zawarta w art. 98 ust. 3 ustawy akcyzowej. Zarekomendowano też wprowadzenie mieszanej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie, opartej częściowo o wagę wyrobu, a częściowo o cenę detaliczną wydrukowaną na paczce lub alternatywnie – wprowadzenie stawki kwotowej obliczanej na podstawie wagi. Pojawiła się sugestia o wprowadzenie stawki mieszanej lub stawki opartej o sztuki wyrobu, jako alternatywy.

Cała grupa chce też urealnienia stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie od 1 stycznia 2022 r. Członkowie grupy różnili się poglądami, jeżeli chodzi o rekomendowaną wysokość podwyższenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie. Jeden rekomendował podwyższenie akcyzy na wyroby nowatorskie do poziomu maksymalnie 30 procent akcyzy na papierosy. Inny podwyższenie akcyzy na wyroby nowatorskie do poziomu ok. 30 procent akcyzy na papierosy, a następnie, w kolejnych trzech latach, podwyższanie akcyzy o ok. 5 punktów procentowych rocznie. Dwóch członków grupy chce podwyższenia akcyzy na wyroby nowatorskie do wysokości co najmniej 80 proc. akcyzy na papierosy; jeden do wysokości ok. 70 proc, a inny do wysokości ok. 50 proc. akcyzy na papierosy.

Wszyscy członkowie grupy rekomendują na przyszłość wprowadzenie regulacji zapobiegającej tworzeniu nadmiernych zapasów wyrobów nowatorskich, w przypadku podwyżki akcyzy. A po urealnieniu stawek na wyroby nowatorskie, chcą wypracowania mapy dalszych podwyżek stawek akcyzy dla wszystkich kategorii wyrobów tytoniowych w perspektywie pięciu lat, obejmującej coroczne, kilkuprocentowe (np. 3 proc.) podwyżki akcyzy.

Istotne jest też rozszerzenie definicji wyrobów nowatorskich o wyroby, które nie zawierają tytoniu, ani suszu tytoniowego. Grupa zarekomendowała też wprowadzenie nowej kategorii wyrobów akcyzowych, wyrobów zawierających nikotynę, stosowanych do ust, bez zawartości tytoniu. Padł m.in. postulat, by opodatkować je w wysokości 90 zł na kilogram wyrobu, na okres następnych dwóch lat.

Przypomnijmy, że Formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów podatku akcyzowego w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych – a ich prace są jawne i były transmitowane na żywo.

Członkowie wskazywani są spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grup toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu FA. Wynikami są uzgodnione dokumenty, zatwierdzane przez Forum, jako rekomendacje i publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rekomendacje FA stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.