W składzie podatkowym, w którym magazynowane są towary akcyzowe, właściciel może prowadzić działalność gospodarczą zarówno w zakresie wyrobów będących jego własnością, jak również wyrobów należących do osób trzecich
Podatnik zastanawia się nad otworzeniem składu podatkowego.
– Jakie warunki powinienem spełnić – pyta pan Marian z Wałbrzycha.
Prowadzenie usługowego składu podatkowego związane jest z obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie m.in. magazynowania wyrobów akcyzowych.

Zezwolenie akcyzowe

W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie wskazuje, czy magazynowane mogą być wyłącznie wyroby własne, czy też wyroby będące własnością podmiotu trzeciego, nie jest konieczne wnioskowanie o wydanie nowego zezwolenia, pod warunkiem że należą one do grup CN wskazanych w posiadanym zezwoleniu.
Anna Rózga, doradca podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice, dodaje, że konieczne jest posiadanie odpowiednich zapisów w regulaminie funkcjonowania składu podatkowego, tj. należy zamieścić opis prowadzonej działalności dotyczącej magazynowania wyrobów należących do osób trzecich wraz ze wskazaniem kodów CN takich wyrobów.
Natomiast w aktach weryfikacyjnych należy przedstawić szczegółowy opis sposobu, miejsca (w tym oznaczenie zbiorników) magazynowania wyrobów będących własnością innego podmiotu, charakterystykę tych wyrobów, procedurę ich wprowadzania i wyprowadzania do składu oraz instrukcję wewnętrznego obiegu dokumentów (ewidencji) związanych z takimi wyrobami.

Miejsce magazynowania

Przepisy akcyzowe nie wskazują, czy możliwe jest łączne magazynowanie wyrobów własnych podmiotu prowadzącego skład podatkowy i należących do innych podmiotów. Według Elżbiety Lis, doradcy podatkowego w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice, takie magazynowanie wyrobów akcyzowych będących własnością różnych podmiotów jest możliwe. Niemniej jednak podmiot prowadzący skład podatkowy powinien prowadzić ewidencję umożliwiającą identyfikację takich wyrobów (ewidencja ta powinna wskazywać, ile i jakie wyroby należą do poszczególnych kontrahentów).
– Dodatkowo w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyłącznie wyroby o tym samym kodzie CN oraz posiadające te same parametry fizykochemiczne – podpowiada Elżbieta Lis.
Jak wskazują nasze rozmówczynie z Kancelarii KSP Legal & Tax Advice, takie wyroby będą mogły być przemieszczone ze składu podatkowego z innego kraju UE lub z krajowego składu podatkowego do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez obowiązku zapłaty akcyzy przez jego dostawcę). Wówczas na dokumencie e-ADT będzie wykazywany skład podatkowy jako odbiorca, jednak faktycznym właścicielem nabywanych wyrobów (wykazywanym na fakturze zakupu) będzie podmiot trzeci.
W momencie wyprowadzenia wyrobów z usługowego składu podatkowego właściciel wyrobów będzie zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej kwoty akcyzy.
– Właściciel wyrobów zobowiązany będzie ponadto do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które zostanie obciążone w momencie wyprowadzenia jego wyrobów z usługowego składu podatkowego – dodaje Anna Rózga.

Obowiązki ewidencyjne

Podmiot prowadzący usługowy skład podatkowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji magazynowanych wyrobów należących do osób trzecich.
Elżbieta Lis podkreśla, że w ewidencji należy wskazać m.in. datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego i ich wyprowadzenia, dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują, oraz informacje na temat wyrobów akcyzowych.
Dodatkowo podmiot ten jest zobowiązany do przekazania do ostatniego dnia miesiąca naczelnikowi urzędu celnego pisemnej informacji zawierającej dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń.
Ważne!
Wyprowadzenie wyrobów przez podmiot trzeci ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu przez ten podmiot zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu
Podstawa prawna
Art. 41 – 44 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626).