Osoby wytwarzające energię z mikroinstalacji mają być zwolnione z obowiązku składania deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego oraz obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - mówi Dr Katarzyna Feldo, menedżer z PwC.

Rząd przygotował już tzw. trójpak energetyczny, czyli nowe prawo gazowe, prawo energetyczne i ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ustawa wprowadzająca te nowelizacje znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Zapewne uwzględni zmiany w przepisach podatkowych. Jakich powinniśmy oczekiwać?

Podatkiem, w którym powinny zostać wprowadzone zmiany, jest akcyza. Przy czym istotne jest, aby pozwalały na realizację jednego z podstawowych celów trójpaku. Chodzi o rozwój tzw. małej energetyki i mikroenergetyki. Może to zostać osiągnięte wówczas, gdy ustawodawca wprowadzi ulgi podatkowe, w tym chociażby zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (takich jak woda, wiatr, słońce) i wykorzystywanej na własne potrzeby przez gospodarstwa domowe. Obecne przepisy nie przewidują takiego zwolnienia.

Aktualnie od energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych trzeba płacić podatek.

Tak, zgodnie z aktualnymi regulacjami energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym. Jej zużycie przez podmiot ją produkujący podlega opodatkowaniu. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia. Przepisy przewidują wprawdzie zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, ale tylko wówczas gdy podmiot chcący z tego skorzystać otrzyma dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

Czy uzyskanie takiego dokumentu jest proste?

Nie. Dla przedsiębiorców to bardzo skomplikowana procedura. Natomiast otrzymanie takiego dokumentu przez osoby prywatne, które w swoich domach założą instalacje wytwarzające prąd, jest w ogóle niemożliwe, bo ustawodawca nie przewiduje świadectw pochodzenia energii dla tego rodzaju instalacji. Analiza projektu zmian do ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że problem dostrzeżono. Projekt wprowadza nowe warunki zwolnienia z akcyzy w przypadku, gdy energia elektryczna wytwarzana jest przy użyciu mikroinstalacji. W takiej sytuacji zwolnienie ma być stosowane już w chwili wytworzenia energii.

Czy trzeba będzie spełnić wymogi formalne, by uzyskać zwolnienie?

Osoby wytwarzające energię z mikroinstalacji mają być zwolnione z obowiązku składania deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego oraz obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej. Wprowadzenie takich rozwiązań jest niezwykle istotne, gdyż w przeciwnym razie wymogi natury administracyjnej mogłyby zniechęcać drobnych wytwórców energii elektrycznej do podjęcia działań w tym zakresie. Obecna praktyka wskazuje, że nawet duże podmioty, które są podatnikami akcyzy, mają problem z właściwym wypełnianiem tych dokumentów.