Pan Andrzej prowadzi mały sklep spożywczy. – W ubiegłym roku złożyłem oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu, w którym zaniżyłem nieznacznie ilość sprzedanego piwa. Dopatrzyli się tego urzędnicy i zabrali mi zezwolenie na handel alkoholem. Pół roku później złożyłem wniosek o nowe zezwolenie. Dostałem decyzję odmowną. Czy już mogę się starać o nową koncesję – pyta czytelnik.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanym co roku w urzędzie gminy (miasta) musi uzbroić się w cierpliwość. Może bowiem ponownie ubiegać się o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi dopiero po trzech latach od wydania decyzji o jego cofnięciu. Za fałszywe dane uznaje się wszystkie informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości. Podstawą do cofnięcia zezwolenia może być więc także popełnienie omyłki polegającej na nierozróżnieniu w oświadczeniu wartości sprzedaży netto i brutto. Na trzyletni zakaz ubiegania się o nowe zezwolenie nie ma więc wpływu powód przedstawienia nieprawdziwych informacji.
Reklama
Tylko do końca stycznia

Reklama
Znacznie częstszym powodem utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie są jednak błędne rozliczenia z urzędem gminy, ale przekroczenie terminu na złożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za ubiegły rok lub zwłoka w zapłacie pierwszej raty tzw. kapslowego. Każdego roku trzeba zrobić to najpóźniej do 31 stycznia. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni (wyrok z11 kwietnia 2002 r., sygn. II SA/Łd 1619/98). Zasada ta wynika z art. 57 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego. Z uwagi na to, że 31 stycznia 2016 r. wypada w niedzielę, termin na złożenie oświadczenia i uiszczenie pierwszej raty opłaty upływa w poniedziałek 1 lutego 2016 r.
Niedotrzymanie wskazanego terminu jeszcze w ubiegłym roku wiązało się z wygaśnięciem zezwolenia. Następowało to z mocy prawa i nie zależało od dobrej lub złej woli urzędników. W takiej sytuacji właściciel sklepu lub punktu gastronomicznego mógł wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu starego.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po raz pierwszy zwłoka w złożeniu oświadczenia lub zapłacie kapslowego nie musi wiązać się z utratą prawa do sprzedaży piwa, wina czy wódki. Zezwolenie nie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od upływu terminu tych czynności wywiąże się z tego obowiązku i wniesie do gminy dodatkową opłatę. Jest ona równa 30 proc. rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. To rozwiązanie pomoże nie tylko uratować działalność przedsiębiorcom utrzymującym się ze sprzedaży alkoholi. Ograniczy też liczbę procedur prowadzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawie wygaśnięcia zezwolenia, a następnie dotyczących wydawania nowych zezwoleń.
Pierwsza rata kapslowego
Co do zasady do końca stycznia (w tym roku do 1 lutego 2016 r.) na rachunek gminy należy wnieść pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kolejne trzeba zapłacić do 31 maja i do 30 września). Są one naliczane na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi. Przedsiębiorcy, którzy nabyli zezwolenie w ciągu 2015 r., muszą wnieść opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu są naliczane na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi. Przepisy wyróżniają kilka grup: napoje zawierające 4,5 proc. alkoholu oraz piwo, napoje zawierające od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (przeważnie są to wina) i alkohole mocniejsze niż 18 proc. (najczęściej wódki). Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Przy wyliczaniu opłaty za wartość sprzedaży należy przyjąć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Warto pamiętać, że przy wpłacie za korzystanie z zezwoleń dokonywanej na rachunek urzędu gminy przez przekazanie odpowiedniej kwoty bankowi lub urzędowi pocztowemu, za dzień dokonania zapłaty powinien być uznany ten, w którym strona dokonuje wpłaty gotówki na poczcie czy też w banku. Za tę datę nie może być zaś uznany dzień wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2015 r.
Za piwo
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2015 r. nie przekroczyła 37,5 tys. zł,
● 1,4 proc. wartości sprzedanego piwa w 2015 r., gdy wartość jego sprzedaży w 2015 r. przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wino
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2015 r. nie przekroczyła 37,5 tys. zł,
● 1,4 proc. wartości sprzedanego w 2015 r. wina, gdy wartość jego sprzedaży w 2015 r. przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wódkę
● 2,1 tys. zł, gdy wartość sprzedaży w 2015 r. nie przekroczyła 77 tys. zł,
● 2,7 proc. wartości sprzedanej w 2015 r. wódki, gdy wartość sprzedaży w 2015 r. przekroczyła 77 tys. zł.
Podstawa prawna
Art. 111 i art. 18 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.). Art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045).