Wpis sądowy od skargi w sprawach wiążącej informacji akcyzowej wynosi 200 zł, a nie 500 zł, jak przyjął sąd I instancji – orzekł NSA. To oznacza, że wpis od skargi do WSA na decyzję w sprawie WIA wynosi tyle samo, ile wpis od skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. Nie ma podstaw do pobierania go w wyższej wysokości, do czego dotychczas wzywał WSA.
WIA pomaga podatnikom głównie w określeniu prawidłowej stawki akcyzy dla danego wyrobu. Umożliwia uzyskanie od właściwego organu (w tym wypadku dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu) wiążącej informacji w zakresie klasyfikacji według nomenklatury scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Jeżeli podatnik nie zgadza się z otrzymaną WIA, może złożyć odwołanie do dyrektora Izby Celnej w Warszawie, a w dalszej kolejności – do WSA w Warszawie.
W sprawie rozpatrzonej przez NSA sąd I instancji uznał, że wpis sądowy od skargi w przedmiocie WIA wynosi 500 zł (potraktował to jako nieobjętą wpisem stosunkowym sprawę z zakresu zobowiązań podatkowych, w przypadku których pobiera się wpis stały od skargi w wysokości 500 zł).
NSA uznał zarządzenie WSA za błędne. Stwierdził, że skargi z zakresu zobowiązań podatkowych to te, których przedmiot bezpośrednio dotyczy określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego. Takich cech nie ma natomiast skarga dotycząca wydania WIA polegająca na interpretacji prawa podatkowego. WIA „spełnia jedynie funkcje informacyjne i wyjaśniające, nie jest natomiast żądaniem określonego zachowania skierowanym do podatnika, płatnika, inkasenta, nie kreuje bowiem wysokości, terminu czy sposobu zobowiązania podatkowego”. Z tego powodu NSA uznał, że w przypadku wpisów z zakresu WIA ma zastosowanie ma par. 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2013 r. nr 221, poz. 2193). W myśl tego przepisu w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1–5 wpis stały wynosi 200 zł.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 24 maja 2016 r., sygn. akt I GZ 321/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia