Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycję zmiany przepisów dotyczących akcyzy od alkoholu w UE. Drobni producenci i producenci alkoholi rzemieślniczych będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji i niższych stawek celnych w całej Unii.

"Unijne przepisy dotyczące struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych mają ponad 25 lat i wymagają pilnej aktualizacji, aby mogły nadążyć za wyzwaniami i możliwościami, jakie stwarzają nowe technologie i rozwój handlu, przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego. Zachęcam państwa członkowskie do szybkiego i zdecydowanego podjęcia decyzji w tej kwestii" - zaapelował w piątek komisarz do spraw podatków Pierre Moscovici, prezentując plany Komisji.

Jak poinformował, projekt ma na celu wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji, uznawanego we wszystkich państwach UE, który potwierdzi status niezależnych, drobnych producentów w całej Unii. Ma to ograniczyć koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla drobnych producentów, którzy "powinni móc korzystać z obniżonych stawek akcyzy pod pewnymi warunkami".

Zmienione przepisy mają umożliwić bardziej precyzyjną i spójną klasyfikację cydru (napoju alkoholowego z jabłek) w całej UE. Jej brak jest obecnie główną przeszkodą dla drobnych producentów, którzy nie mają dostępu do obniżonych stawek przyznawanych małym wytwórcom piwa i napojów spirytusowych.

Reklama

Komisja chce także wprowadzić bardziej przejrzyste przepisy dotyczące procesów i warunków produkcji alkoholu denaturowanego w UE. Alkohol ten wykorzystywany jest do produkcji m.in. środków czyszczących, płynów do mycia szyb, perfum czy środków zapobiegających zamarzaniu i jest zwolniony z podatku akcyzowego. Zdaniem Komisji takie zwolnienie może być nadużywane przez nieuczciwych producentów, którzy – nie płacąc podatków i narażając zdrowie konsumentów – wykorzystują denaturat do produkcji i sprzedaży niebezpiecznych podróbek napojów alkoholowych. Wniosek KE ma też pomóc w stworzeniu nowoczesnego systemu zgłaszania nadużyć w przypadku niektórych preparatów na bazie alkoholu.

Kolejny elementem nowej regulacji ma być zaktualizowanie systemów informatycznych. Nowe przepisy zastąpią przestarzałe, oparte na dokumentach papierowych procedury śledzenia przemieszczenia się niektórych alkoholi denaturowanych i doprowadzą do obowiązkowego stosowania ogólnounijnego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS). Ułatwi to śledzenie przepływu produktów wysokiego ryzyka w czasie rzeczywistym, ograniczając oszukańcze korzystanie ze zwolnienia z podatku.

KE proponuje też podniesienie progu dla piwa o niższej zawartości alkoholu, które jest objęte obniżonymi stawkami podatkowymi, z 2,8 proc. do 3,5 proc. zawartości alkoholu, w celu "zachęcenia browarników do innowacyjności i tworzenia nowych produktów". Zdaniem autorów projektu powinno to skłonić konsumentów do wybierania słabszych napojów alkoholowych zamiast standardowych wysokoprocentowych, co z kolei miałoby się przyczynić do ograniczenia spożycia alkoholu.

Przedstawione w piątek wnioski zawierają również przepisy dotyczące ogólnie podatku akcyzowego, które mają na celu usunięcie barier dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zamierzeniu ma umożliwić im to korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych oraz zniesienie obowiązku zatrudniania przedstawicieli podatkowych. Państwa członkowskie mogą obecnie wymagać, aby sprzedawcy na odległość produktów objętych akcyzą zatrudniali przedstawicieli podatkowych, przez co legalny handel może stawać się nieopłacalny.

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim od sprzedaży lub użytkowania określonych produktów, m.in alkoholi. Jest on zwykle wyliczany od ilości produktu, np. 1 tys. litrów. Wszystkie zyski z podatku akcyzowego wpływają do budżetów krajowych i stanowią około 5–18 proc. dochodów podatkowych lub 2–5 proc. PKB państw członkowskich. Państwa członkowskie UE mogą swobodnie ustalać stawki krajowe według własnego uznania, pod warunkiem że przestrzegają ogólnounijnych progów minimalnych.

Unijne przepisy dotyczące harmonizacji struktur podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych uzgodniono w 1992 r. Określają one wspólne definicje wyrobów alkoholowych, które są objęte akcyzą i gwarantują, że wszystkie państwa członkowskie w ten sam sposób traktują te same wyroby. Określają również metodę naliczania należności podatkowych od produktów alkoholowych oraz kryteria korzystania z obniżonych stawek lub ze zwolnień. Pozostałe prawodawstwo w tej dziedzinie oraz zaproponowane w piątek przekształcenie (dyrektywa 2008/118/WE) ustanawiają przepisy mające zastosowanie do wszystkich wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (alkohol, tytoń i energia).

Wnioski ustawodawcze zostaną teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do konsultacji oraz Radzie do przyjęcia.