Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego. Chodzi o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Zaczną one obwiązywać od 1 stycznia 2008 r.
Dokument zawiera zbiór zasad ładu korporacyjnego i norm kształtowania relacji spółek giełdowych z otoczeniem rynkowym. Nakazuje m.in., aby w ramach rady nadzorczej funkcjonował komitet audytu. W jego skład powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających, który posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.
Zakres zadań i funkcjonowania komitetu działających w radzie nadzorczej podany jest w załączniku nr 1 do zaleceń Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r.
Według tych wytycznych komisja powinna służyć pomocą radzie nadzorczej m.in. w zakresie: kontrolowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez spółkę, w szczególności poprzez przegląd prawidłowości stosowania metod rachunkowości. Musi również monitorować obiektywizm i niezależność biegłego rewidenta badającego sprawozdania spółki.
Nowy kodeks duży nacisk kładzie na informowanie inwestorów o spółce. W dokumencie pojawił się szczegółowy wykaz informacji, które spółka będzie musiała umieszczać na swojej stronie internetowej. Najpóźniej od 1 stycznia 2009 r. wszystkie te informacje będą musiały być zamieszczane na stronie internetowej spółki również w języku angielskim.
AGNIESZKA POKOJSKA