Spółka, która w dniu sprzedaży udziałów podmiotu zależnego nie spełnia wymogu posiadania minimum 10 proc. udziałów nieprzerwanie przez 12 miesięcy, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pierwszej interpretacji dotyczącej preferencji obowiązującej od 2022 r. na podstawie art. 24o ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem spółki holdingowe (o których mowa w art. 24m pkt 2 ustawy o CIT) posiadające nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy minimum 10 proc. udziałów lub akcji w spółce zależnej mogą uniknąć podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych udziałów lub akcji na rzecz podmiotu niepowiązanego. W tym celu powinny złożyć stosowne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na co najmniej pięć dni przed dniem dokonania transakcji.
Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, jest właścicielem większości udziałów w jednym z podmiotów zależnych. Część z tych udziałów planowała sprzedać na rzecz spółki niepowiązanej. W dniu tej transakcji nie spełniłaby warunku posiadania co najmniej 10 proc. udziałów nieprzerwanie przez 12 miesięcy, ale – jak podkreśliła – spełni go w przyszłości, bo nawet po sprzedaży będzie miała co najmniej 10 proc. udziałów w podmiocie zależnym.
Uważała więc, że będzie miała prawo do zwolnienia na podstawie art. 24o. Podkreśliła, że zarówno ona sama, jak i podmiot zależny, w którym posiada udziały, spełnią wszystkie inne warunki określone w art. 24m pkt 2 i pkt 3 ustawy o CIT.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że warunek, o którym mowa w art. 24o, musi być spełniony już w dniu realizacji transakcji, a nie w przyszłości.
Wyjaśnił, że przepisy rozdziału 5b ustawy o CIT, dotyczące opodatkowania spółek holdingowych, nie przewidują rozwiązań podobnych do zawartych w art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia dywidendowego także wtedy, gdy dwuletni okres nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania dochodu.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o CIT zwolnienie dywidendowe ma również zastosowanie, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.
– Nowe zwolnienie holdingowe nie jest więc tak korzystne jak zwolnienia dywidendowe wynikające z unijnej dyrektywy 2011/96/UE. Niewątpliwie jednak jego wprowadzenie zbliżyło polski system podatkowy do rozwiązań obowiązujących na całym świecie, gdzie podmioty prowadzące działalność holdingową i inwestycyjną mogą korzystać z różnego rodzaju preferencji podatkowych przy sprzedaży udziałów lub akcji – komentuje Paweł Wyciślik, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. ©℗
Ważne Nowe zwolnienie holdingowe nie jest tak korzystne jak zwolnienie dywidendowe, bo nie pozwala na spełnienie w przyszłości wymogu posiadania 10 proc. udziałów podmiotu zależnego
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD