Forum Akcyzowe wcale nie zwolniło tempa. Grupy robocze FA obecnie pracują nad ostatecznym brzmieniem rekomendacji dla Ministerstwa Finansów, w zakresie zmian w podatku akcyzowym. Przy okazji prac nie brakuje kontrowersji i krytyki ze strony przedstawicieli branży, zwłaszcza w aspekcie wzrostu akcyzy i ceny tanich papierosów - bez równoczesnej podwyżki podatku na te droższe. Pytane o wyższą akcyzę, zarówno Ministerstwo Finansów jak i Ministerstwo Zdrowia – rekomendują podwyżkę akcyzy i cen wyrobów tytoniowych, jako lekarstwo na kondycję zdrowotną Polaków.

Jak twierdzi MF, prace Forum Akcyzowego są w toku. Dokumenty wypracowane przez powołane podczas pierwszego posiedzenia grupy robocze zostały poddane pod szeroką dyskusję z udziałem wszystkich zainteresowanych osób. Obecnie trwają jeszcze prace nad ostatecznym brzmieniem rekomendacji Forum Akcyzowego, a uczestnicy mogą składać pisemne opinie i propozycje.

„Każda forma transparentnego dialogu jest dla nas niezwykle cenna. W trakcie FA uważanie wsłuchujemy się w każdy głos w dyskusji. Dlatego cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy biorą aktywny udział w dialogu.” - donosi wydział prasowy MF.

Na pytanie - czy powinny być zrównane stawki dla papierosów tradycyjnych i innych wyrobów, w tym nowatorskich – MF odpowiada enigmatycznie. „Ustalając wysokość podatku akcyzowego od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych bierze pod uwagę wpływ zmian na: prozdrowotne zachowania konsumentów, wielkość szarej strefy oraz sytuację na rynku.

Resort zwraca też uwagę, że działania mające na celu wzrost stawek akcyzy na wyroby, których używanie istotnie szkodzi zdrowiu populacji - w pełni popiera też Ministerstwo Zdrowia. Uznaje to za istotny elementem skutecznej krajowej polityki szeroko pojętego zdrowia publicznego.

Jarosław Rybarczyk, główny specjalista Biura Komunikacji MZ podkreśla, że podnoszenie akcyzy, a tym samym cen wyrobów tytoniowych, jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych środków ograniczana używania tytoniu.

- Ma to swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w przepisach art. 6 FCTC, wskazującego jednoznacznie, że strony Konwencji uznają środki cenowe i podatkowe za skuteczny i ważny sposób ograniczania konsumpcji wyrobów tytoniowych przez różne grupy ludności, a w szczególności przez ludzi młodych – mówi Rybarczyk.

21 października Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym z 17 września 2021 r. Zmiany te nie dotyczą jednak procedowanych na Forum zagadnień. Nowela umożliwia kontynuację działalności w składzie podatkowym po rezygnacji z działalności dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład.

W ustawie dodano, że po wejściu w życie nowych przepisów zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie będzie następować z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot.

Nie dojdzie do zakończenia procedury zawieszenia akcyzy także wtedy, jeśli podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru.

Wreszcie dalsze prowadzenie składu podatkowego będzie możliwe, jeśli podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów do ewidencji wyrobów akcyzowych.