Posłowie skierowali projekt Polskiego Ładu do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jednocześnie zgodzili się na likwidację barier akcyzowych.

W trakcie pierwszego czytania projektu Polskiego Ładu, czyli nowelizacji ustaw o PIT, CIT i niektórych innych ustaw, wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił, że dzięki planowanym zmianom w kieszeniach podatników zostanie 16 mln zł więcej. Jako korzystne wymienił m.in. podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, podwyżkę do 120 tys. zł drugiego progu podatkowego, zero PIT dla powracających do kraju i nowe ulgi inwestycyjne.
Podatki dochodowe
Z kolei posłowie opozycji zwracali przede wszystkim uwagę na zmiany, które w ich ocenie doprowadzą do podwyżki podatku dochodowego. Krytykowali przede wszystkim likwidację możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej. Podnosili, że z tego tylko powodu obciążenia przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej zwiększą się o 9 proc., a tych, którzy wybiorą liniowy PIT – o 4,9 proc.
To – jak przekonywali – przełoży się na wzrost i tak już rosnących w ostatnim czasie cen towarów i usług. Zwracano też uwagę, że podwyżka obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców nastąpi w pierwszym roku po recesji wywołanej koronawirusem i w nadal niepewnym czasie pandemii.
Zarzucano też rządowi, że na konsultacje projektu liczącego 700 stron przeznaczył zaledwie miesiąc. To zdecydowanie za mało na dokonanie realnej analizy zmian – argumentowano, wskazując, że nawet Rada Ministrów musiała w ostatnim tygodniu przyjąć w szybkim tempie autopoprawkę do projektu.
Opozycja zgłosiła więc wniosek o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu, ale wniosek przepadł większością głosów pozostałych posłów.
Składy podatkowe
Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że przedsiębiorca, który kupi nieruchomość, na której znajdował się do tej pory skład podatkowy, będzie mógł kontynuować działalność prowadzoną przez sprzedawcę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Może to być korzystne dla wszystkich firm, które produkują, składują bądź przetwarzają wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wyroby energetyczne, alkoholowe i tytoniowe) oraz niektóre inne, np. oleje smarowe. Ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym (zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym). Dopóki nie zostaną one z niego wyprowadzone, dopóty nie ma konieczności zapłaty podatku.
Problem powstaje jednak, gdy inny przedsiębiorca z tej samej branży chce przejąć nieruchomość, na której znajdował się do tej pory skład podatkowy, i kontynuować prowadzenie dotychczasowej działalności. Obecnie zmiana podmiotu prowadzącego skład wiąże się z wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie składu. W takiej sytuacji sprzedawca nieruchomości musi zapłacić podatek od swoich wyrobów, a nabywca nieruchomości – wystąpić o nowe zezwolenie na prowadzenie składu. Dopiero po jego otrzymaniu może wznowić produkcję w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyjątek dotyczy jedynie następców prawnych lub podmiotów przekształconych.
Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada, że możliwa byłaby kontynuacja działalności w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli sprzedawca i nabywca nieruchomości spełnią określone warunki.
Sprzedawca będzie musiał sporządzić szczegółowy wykaz wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy według stanu nie później niż na następny dzień po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu oraz niezwłocznie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu. Z kolei nabywca będzie musiał uzyskać nowe bądź zmienione (rozszerzone) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, które obowiązywałoby od następnego dnia po cofnięciu zezwolenia sprzedawcy. Będzie miał też obowiązek powiadomić naczelnika urzędu, że wszystkie wyroby ujęte w wykazie sporządzonym przez sprzedawcę znajdują się w przejmowanym składzie podatkowym oraz wpisać je do ewidencji wyrobów akcyzowych.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – przyjęta przez Sejm Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i niektórych innych ustaw – skierowana do prac w sejmowej komisji finansów publicznych