Od 2010 roku wzrosną stawki na niektóre wyroby energetyczne, w tym węgiel, koks i olej opałowy. Z wyjątkiem tego ostatniego wyroby te są jednak w Polsce zwolnione z akcyzy.
Zwiększą się stawki akcyzy na niektóre wyroby energetyczne. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, opracowany w związku z harmonizacją polskich regulacji z zakresu akcyzy z przepisami wspólnotowymi. Magdalena Chmielewska, starszy konsultant w Doradztwo Podatkowe KPMG, wyjaśnia, że planowane zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania krajowych stawek akcyzowych do określonych w przepisach wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowania wyrażonych w euro.

Ważny kurs

Magdalena Chmielewska mówi, że z uwagi na wzrost kursu euro obowiązującego w 2010 roku, z 3,3819 zł na 4,2450 zł, nasze stawki akcyzy również musiały ulec zwiększeniu.
Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że projektowana nowelizacja, której wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2010 r., obejmuje zmiany w zakresie stawek akcyzowych dla niektórych wyrobów energetycznych. Zwiększeniu ulegną stawki akcyzy dla węgla i koksu, paliw do silników odrzutowych, olejów opałowych oraz gazu ziemnego. Wzrost stawek będzie jednak stosunkowo niewielki.
Konieczna jest zmiana stawek akcyzy m.in. na oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz pozostałe paliwa opałowe o gęstości równej bądź wyższej niż 890 kg/m3 – z 60 zł/1000 kg do 64 zł/1000 kg, (minimum unijne 15 euro/1000 kg). Wzrośnie także stawka na węgiel i koks, gaz ziemny (mokry) oraz pozostałe gazowe paliwa opałowe przeznaczone do celów opałowych – z 1,18 zł/1 gigadżul do 1,28 zł/1 gigadżul (minimum unijne to 0,3 euro/GJ).Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje zmianę podstawy opodatkowania gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych z jednostek masy – wyrażonych w 1000 kg, na wyrażone w gigadżulach.
– Przepis ten jest też efektem dostosowania polskich regulacji do przepisów UE – stwierdza nasza rozmówczyni.

Zwolnienie z podatku

Magdalena Chmielewska zwraca uwagę, że z wyjątkiem olejów opałowych, wszystkie wyroby energetyczne objęte nowelizacją są w Polsce zwolnione od akcyzy lub podlegają zerowej stawce. Węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych są zwolnione z podatku do 1 stycznia 2012 r. Paliwo do silników odrzutowych może pod pewnymi warunkami korzystać ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie. Do 31 października 2013 r. gaz ziemny wykorzystywany do celów opałowych również podlega zwolnieniu od akcyzy (o ile zużycie gazu w ogólnej konsumpcji energii w Polsce nie przekroczy wcześniej określonego współczynnika), a w przypadku przeznaczenia go do napędu silników spalinowych można stosować stawkę zerową.
– Planowany wzrost stawek akcyzy nie powinien mieć większego znaczenia dla przedsiębiorców z branży energetycznej, którzy dotychczas korzystali ze zwolnień lub obniżeń stawki akcyzy przewidzianych w polskich przepisach akcyzowych – podkreśla Magdalena Chmielewska.
Oprócz zmiany opodatkowania akcyzą niektórych wyrobów energetycznych projekt dostosowuje także do wymogów unijnych krajowy poziom stawek akcyzy na papierosy. Akcyza wzrośnie z obecnych 138,50 zł/1000 sztuk do 146,83 zł/1000 sztuk przy zachowaniu obecnej stawki procentowej w wysokości 31,41 proc.
Ważne
Węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych do 1 stycznia 2012 r. są w Polsce zwolnione od akcyzy