Trzy pytania do BARBARY BONY, menedżera w Ernst & Young - Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt specjalnej ustawy o zwrocie akcyzy od energii elektrycznej, którą zapłacili producenci, ograniczający zwroty akcyzy do strat przesyłowych i dystrybucyjnych. Czy tylko taka kwota podatku może być oddana podatnikom?
Przypomnijmy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 12 lutego 2009 r. (C-475/07) potwierdził, że polskie przepisy akcyzowe od 1 stycznia 2006 r. do końca lutego 2009 r. były niezgodne z dyrektywą unijną. Wyrok trybunału otworzył drogę polskim podatnikom do zwrotu akcyzy m.in. producentom energii.
Projekt Ministerstwa Finansów potwierdza prawa producentów energii oraz podmiotów, które nabyły energię z innych krajów unijnych lub spoza Unii Europejskiej, do zwrotu nadpłaty akcyzy zapłaconej od tej części energii elektrycznej, która stanowi straty przesyłowe i dystrybucyjne, czyli nie została dostarczona finalnym nabywcom.
Natomiast niezależnie od tego do zwrotu pozostałej części akcyzy uiszczanej w latach 2006–2009 zastosowanie znajdą zasady ogólne wyrażone w Ordynacji podatkowej.
Czym różni się projekt z 19 listopada 2009 r. od wcześniejszego projektu z 31 lipca 2009 r.?
Projekt wskazuje nadal uśrednione wartości strat przesyłowych dla poszczególnych lat (na podstawie średniej wartości wskaźnika strat energii obliczonego przez Urząd Regulacji Energetyki).
W najnowszym projekcie z 19 listopada Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe rozróżnienie wysokości uśrednionych strat przesyłowych uprawniających do zwrotu akcyzy w podziale na przypadki, kiedy sprzedaż przez producenta nastę- powała bezpośrednio do nabywcy końcowego oraz do podmiotu niebędącego nabywcą końcowym. Kwo- ty nadpłaty przysługujące zgodnie z ustawą od sprzedaży na rzecz tej pierwszej grupy podmiotów będą mniejsze, jako że ze względów technicznych faktyczna ilość strat była w tym przypadku niższa (dane Urzędu Regulacji Energetyki).
Wprowadzono także termin na wznowienie zakończonych postępowań dotyczących nadpłaty w podatku akcyzowym na podstawie tej specjalnej ustawy. Pozostał natomiast budzący wiele wątpliwości przepis o tym, że ustawę stosuje się do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy.
Czy fakt, że akcyza została w części przerzucona przez producentów do ceny energii, wpłynie na wysokość zwrotu?
W efekcie wystąpienia przez Naczelny Sąd Administracyjny z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego dopuszczalność zwrotu nadpłaty akcyzy na rzecz podmiotu, który nie poniósł ciężaru ekonomicznego tego podatku, będzie przedmiotem ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał (sprawa ta była już przedmiotem uchwały NSA, sygn. akt I FPS 4/09).