TEZA: Przepisy przewidują jednofazowość opodatkowania akcyzą, ale tylko wówczas, gdy opodatkowana została czynność, która podlega temu podatkowi
Nr IBPP4/443-551/14/PK
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 19 stycznia 2015 r.
PROBLEM
Firma od 2009 r. ma koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie kupuje energię elektryczną od firm energetycznych, którą zużywa na własne potrzeby. Przed 1 września 2010 r. była więc nabywcą końcowym. Jednak po tej dacie zgodnie z nowymi regulacjami podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym i powinien opodatkowywać akcyzą zużycie energii elektrycznej. Spółka przeoczyła tę zmianę i nadal płaciła akcyzę w cenie energii elektrycznej kupowanej od firm energetycznych. W październiku 2014 r. zorientowała się, że błędnie przyjmuje, iż jest nabywcą końcowym, i w związku z tym powinna opodatkowywać akcyzą zużycie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Wystąpiła więc do firm energetycznych o zmianę umów i o nienaliczanie akcyzy w fakturach zakupowych od października 2014 r.
Czy w związku z tym, że akcyza została naliczona i odprowadzona przez firmy energetyczne w należnej wysokości, firma może nie korygować poprzednich okresów, tylko rozpocząć naliczanie akcyzy od zużycia energii elektrycznej od października 2014 r.?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 752 ze zm.) w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
●nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
●sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
●zużycie energii elektrycznej przez podmiot mający koncesję, o której mowa w pkt 2;
●zużycie energii elektrycznej przez podmiot niemający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
●import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
●zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.
Z kolei stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o akcyzie od 1 września 2010 r. podmiot, który ma koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, co do zasady nie jest nabywcą końcowym w zakresie nabywanej energii elektrycznej. Ponadto sprzedaż energii podmiotowi, który jednocześnie ma koncesję na jej wytwarzanie, nie jest czynnością opodatkowaną na podstawie art. 9 ust. 1 omawianej ustawy.
Zatem w opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot mający m.in. koncesję na wytwarzanie tej energii.
Dyspozycja tego przepisu zostanie wypełniona, spółka nie jest bowiem nabywcą końcowym oraz zużywa energię elektryczną, mając jednocześnie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
Wskazać także należy, że w myśl art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o akcyzie w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia tej energii w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest m.in. osoba prawna, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.
Zatem firma obowiązana jest w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o akcyzie, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej.
W opisanym stanie faktycznym firma – jako podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej – jest podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej (zarówno nabytej, jak i wyprodukowanej). Natomiast zakup energii elektrycznej przez podmiot mający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.
To, że dostawca energii elektrycznej już ją opodatkował, nie ma tu żadnego znaczenia. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o akcyzie, jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Przepisy przewidują jednofazowość opodatkowania akcyzą, ale tylko wówczas, gdy opodatkowana została czynność, która podlega temu podatkowi, tj. wymieniona w art. 9 ust. 1 ustawy o akcyzie. A contrario błędne opodatkowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu – jak to miało miejsce w opisanej sprawie – nie znosi obowiązku prawidłowego opodatkowania wyrobów akcyzowych przez podmioty do tego zobowiązane.
W konsekwencji od 1 września 2010 r. na firmie ciążył obowiązek opodatkowania nabywanej i zużywanej energii elektrycznej. Ponieważ firma nie wywiązywała się z tego obowiązku, powinna skorygować rozliczenia za okres od września 2010 r. do września 2014 r.