Rozmawiamy z DOROTĄ BORKOWSKĄ z Grant Thornton Frąckowiak - Wypłata 100 proc. odsetek od nieterminowego zwrotu VAT nastąpi jedynie w przypadku niedochowania przez urząd 60- i 180-dniowego terminu zwrotu podatku, a podatnika nie zawiadomiono o przedłużeniu tego terminu.
EWA MATYSZEWSKA
Podatnik może żądać zwrotu nadwyżki VAT za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) w terminie: 25, 60 lub 180 dni od złożenia rozliczenia. Czy podatnik musi spełnić dodatkowe warunki, aby zwrot otrzymać?
DOROTA BORKOWSKA*
W odniesieniu do 60-dniowego terminu zwrotu podatnik nie musi spełniać dodatkowych warunków. Przyjmuje się, że jest to termin podstawowy, w którym prowadzący działalność gospodarczą podmiot może otrzymać zadeklarowaną nadwyżkę.
Czy przedsiębiorca może otrzymać zwrot wcześniej?
Tak. Może on wnioskować o zwrot w terminie 25 dni od złożenia rozliczenia, jeżeli kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji wynika z zapłaconych w całości faktur; z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, a także w przypadku gdy wykazał podatek należny od czynności, dla których stał się podatnikiem jako nabywca.
Kiedy nastąpi zwrot w ciągu 180 dni?
Następuje on – na umotywowany wniosek – gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie dokonywał dostaw i świadczenia usług poza terytorium kraju.Czy termin można skrócić?
Tak, do 60 dni, jeśli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Również zwrot w terminie 60 dni otrzyma podatnik, jeżeli wykonuje czynności poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej, pod warunkiem złożenia umotywowanego wniosku.
Od kiedy liczyć termin do zwrotu?
Datą, od której biegnie termin zwrotu, jest data wpływu deklaracji VAT do urzędu.
Czy fiskus może przedłużyć ustawowe terminy?
Oczywiście. Terminy (25, 60, 180 dni), w których zadeklarowana przez podatnika kwota podatku powinna zostać mu zwrócona, urząd skarbowy ma prawo przedłużyć, jeśli uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Może tego dokonać przez czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie podatkowe.
Czy od nieterminowego zwrotu należą się odsetki?
Gdy zadeklarowany przez podatnika zwrot okaże się zasadny, oprócz zadeklarowanej kwoty podatnik otrzyma odsetki w wysokości 50 proc. obowiązującej stawki odsetek za zwłokę, liczone od dnia następującego po dniu, w którym urząd powinien pierwotnie dokonać zwrotu, do dnia, w którym zwrotu dokonuje.
Gdy mimo nieprzedłużenia terminów zwrotu przypadających na 60 lub 180 dni urząd spóźni się z ich przekazaniem, podatnik może oczekiwać wpływu zadeklarowanego zwrotu powiększonego o pełną kwotę odsetek.Czyli zwrot VAT traktowany jest jako nadpłata podatku?
Jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu Ordynacji podatkowej traktuje się różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w ustawowych terminach.
Jeśli natomiast zdarzy się, że urząd skarbowy nie dokona zwrotu w terminie 25 dni w związku ze złożeniem wraz z deklaracją wniosku, z którego wynikałoby prawo do otrzymania zwrotu w tym terminie, podatnik nie otrzyma zwrotu wraz z odsetkami.
Kiedy w takim razie podatnik otrzyma zwrot wraz z odsetkami?
Urząd skarbowy wypłaci podatnikowi odsetki za dokonanie zwrotu po terminie w wysokości 50 proc. stawki odsetek, jeśli przed upływem zadeklarowanego przez podatnika terminu – 60, 25, 180 dni – powiadomi podatnika o konieczności weryfikacji jego rozliczenia i tej weryfikacji dokona, oczywiście jeśli zwrot jest zasadny. Wypłata 100 proc. odsetek nastąpi jedynie w przypadku niedochowania przez urząd 60- i 180-dniowego terminu zwrotu, a podatnika nie zawiadomiono o przedłużeniu terminu zwrotu.
*Dorota Borkowska
doradca w Grant Thornton Frąckowiak