Po zmianach, czyli od 1 stycznia 2014 r., powinno być mniej wątpliwości w obrocie tego rodzaju wyrobami - mówi Łukasz Sawczuk, prawnik, współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych.
Łukasz Sawczuk, prawnik, współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych / Dziennik Gazeta Prawna
Co zmienia się w przepisach od 1 stycznia 2014 r. w przypadku towarów używanych i dzieł sztuki?
Od nowego roku obowiązywać będą nowe przepisy (art. 120 ustawy) w tym zakresie. Ustawodawca uściślił, do jakich towarów używanych może być zastosowana szczególna procedura VAT marża. Na tle regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. powstały wątpliwości interpretacyjne, czy w systemie marży są opodatkowane wyłącznie towary używane, które podatnik nabył uprzednio w celu ich dalszej sprzedaży. Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 120 ust. 4 w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych wcześniej w ramach prowadzonej działalności w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania będzie marża. Stanowi ona różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.
Co zmienia się w definicjach, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5–8?
Powyższe definicje zostaną wprowadzone na potrzeby działu XII rozdziału 4 ustawy, który dotyczy szczególnych procedur. W zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wprowadzone zostaną cztery pojęcia: kwota sprzedaży, kwota nabycia, łączna wartość dostaw, łączna wartość nabyć.
Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 5 przez kwotę sprzedaży należy rozumieć całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów. Kolejne dwa nowe pojęcia dotyczą łącznej wartości dostaw i łącznej wartości nabyć. Łączną wartość dostaw stanowić będzie suma poszczególnych kwot sprzedaży, natomiast łączną wartość nabyć – suma poszczególnych kwot nabycia.
W art. 120 pkt 6 mowa jest o wszystkich składnikach wynagrodzenia. O jakie składniki przykładowo chodzi?
W przepisie tym wyraźnie wskazano, że mowa jest o składnikach wymienionych w art. 120 ust. 1 pkt 5. To przede wszystkim całkowita kwota, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy. Niemniej ustawodawca dodatkowo wyszczególnia składniki, takie jak m.in. dopłaty, subwencje czy też inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą.
O jakie inne dopłaty może więc chodzić?
Przykładowo – o wszelkie koszty transportu prowizji, opakowania. Istotne jest, że podatnik sprzedający towary opodatkowane marżą, aby otrzymać wyrób będący przedmiotem dostawy, jest zmuszony ponieść takie koszty.
Co te zmiany w praktyce oznaczają dla podatników?
Zmiany mają jedynie charakter doprecyzowujący, powinny rozwiać wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w stosunku do przepisu art. 120 ust. 4.
Nieco odmiennie należy scharakteryzować zmiany w art. 120 ust. 1 dotyczące kwot nabycia i kwot sprzedaży. Od 1 stycznia 2014 r. pojęcia te definiowane będą znacznie szerzej, z uwagi na wskazanie, że należy do nich zaliczyć również inne dopłaty różnego rodzaju.
Od 1 stycznia 2014 r. znika natomiast zwolnienie z VAT dostawy towarów używanych, określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z wyjątkiem zwolnienia dotyczącego dostawy towarów używanych, przy nabyciu których nie było prawa do odliczenia oraz które służyły użytkownikowi wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku. Istotną zmianą jest również wykreślenie definicji towarów używanych z art. 43 ust. 2.