Osoby, które były w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, w którym istniała wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Wspólnie rozliczyć mogą się również osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie 2022 r. i pozostawały w związku małżeńskim i wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego. To zasady ogólne. Jakie kazusy warto wyjaśnić szczegółowo?

Czy w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem algorytm kalkulowania hipotetycznego podatku należnego bierze pod uwagę dwa warianty wyliczenia rocznej ulgi dla klasy średniej, wybierając ten korzystniejszy?

Hipotetyczny podatek należny to kwota podatku, która wynika z różnicy pomiędzy opodatkowaniem twoich przychodów wg zasad Polskiego Ładu obowiązujących do końca 2022 r. a zasadami obowiązującymi od lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego w sytuacji wspólnego opodatkowania małżonków uwzględnia się przepisy (art. 26 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z 30 czerwca 2022 r.), na podstawie których w przypadku wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w zeznaniu podatkowym wysokość ulgi ustali:

• każdy z małżonków od połowy rocznych, łącznych, uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieszczących się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł

albo

• każdy z małżonków od swoich indywidualnych przychodów, jeśli uzyskał przychody uprawniające do ulgi i mieszczą się one w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Podczas wyliczania hipotetycznego podatku należnego (HPN) dokonywane jest przeliczenie dla tych dwóch wariantów, a następnie do obliczenia HPN wybierane jest rozwiązanie „korzystniejsze” dla podatnika.

Podatnik wybrał rozliczenie liniowe za 2022 r., ale po zakończeniu roku chce zmienić wstecz sposób rozliczenia na rozliczenie na podstawie skali podatkowej. Czy może rozliczyć się z małżonkiem?

Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu:

• pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy albo ci, którzy zawarli związek małżeński w 2022 r.,

• między którymi istnieje wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Sposób wspólnego opodatkowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy chociażby jeden z małżonków:

1) stosuje przepisy:

a) art. 30c (podatek liniowy) lub

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który przed 1 lipca 2022 r. był opodatkowany podatkiem liniowym, może wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. wg skali podatkowej, jeśli zawiadomi o tym wyborze w zeznaniu złożonym w terminie (PIT-36).

To w konsekwencji oznacza, że nie stosuje się przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem liniowym i – przy spełnieniu pozostałych warunków – podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżonków.

Rozlicz swój PIT już dziś