Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych osób niepełnosprawnych mogą podlegać odliczeniu. W jakich sytuacjach podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a jakie koszty nie zostaną uwzględnione w ramach ulgi? Oto przykłady.

Czy aby odliczyć ulgę rehabilitacyjną na niepełnosprawne dziecko, faktury muszą być wystawione na rodzica czy na dziecko?

Faktura może być wystawiona na dziecko niepełnosprawne lub na rodzica, który utrzymuje dziecko niepełnosprawne. Jeśli z ulgi korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia może być wystawiony zarówno na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Czy 13. emeryturę wlicza się do dochodów niepełnosprawnego, aby sprawdzić, czy jest on na utrzymaniu podatnika?

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT).

Czy paragon z NIP może być podstawą do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych? Co ze zwykłym paragonem, bez NIP?

Zgodnie z przepisami (art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy PIT z zastrzeżeniem ustępu 7c) wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zawierających w szczególności:

dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) oraz

dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę), oraz

• rodzaj zakupionego towaru lub usługi, oraz

• kwotę do zapłaty.

Wobec powyższego dokument zakupu (np. faktura lub paragon) dla uznania go za dowód poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne powinien zawierać dane, o których mowa w omówionym przepisie ustawy o PIT.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć koszty użytkowania samochodu wziętego w leasing?

nie Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą być odliczone (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł), jeżeli samochód osobowy stanowi własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Czy niepełnosprawny może odliczyć koszty zakupu wszystkich leków przepisanych przez specjalistę, również tych, które nie są związane z niepełnosprawnością?

tak, odliczeniu podlegają wydatki na wszystkie leki stosowane stale lub czasowo, które zalecił lekarz specjalista. Niepełnosprawny odlicza kwotę w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Czy w ramach ulgi można rozliczyć koszty prywatnych wizyt u lekarza i u rehabilitanta?

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne, jeśli wydatki te nie zostały sfinansowane (dofinansowane) lub zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wydatki na prywatne wizyty lekarskie nie mieszczą się w katalogu wydatków rehabilitacyjnych.

Podatnik jest osobą niepełnosprawną, ma orzeczenie o niepełnosprawności. Chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków. W jaki sposób powinien udokumentować, że to lekarz specjalista stwierdził konieczność ich stosowania?

Konieczność stosowania leków lub wyrobów medycznych podatnik może udokumentować poprzez przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, przedłożenie karty historii choroby ze wskazaną adnotacją lekarza specjalisty lub kopię recepty wystawionej przez lekarza specjalistę.

Jednym z tytułów do odliczenia w ramach omawianej ulgi jest zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (dla tych ostatnich pięciu wyrobów adresowany jest odrębny tytuł odliczenia z limitem 2 280 zł).

Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, jeśli w dowodzie rejestracyjnym samochodu znajdują się tylko dane jej małżonka, ale między małżonkami istnieje wspólność majątkowa?

tak Jeżeli jest współwłaścicielem samochodu (stanowi on składnik majątku małżeńskiego), to nie ma przeszkód do skorzystania z odliczenia, pomimo tego że w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej.

Rozlicz swój PIT już dziś