Rodzice, opiekunowie prawni i osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, które uzyskały dochody opodatkowane na podstawie skali podatkowej, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. To, o ile mniejszy okaże się podatek, zależy jednak od stanu faktycznego. O jakich szczegółach warto pamiętać?

Po rozwodzie rodziców dzieci mają, zgodnie z orzeczeniem sądu, jedyne miejsce zamieszkania u matki (nie ma opieki naprzemiennej). Czy ojciec nadal ma prawo do połowy ulgi na dzieci?

TAK Ojciec dzieci, który pomimo rozwodu wykonuje w stosunku do dzieci władzę rodzicielską, ma prawo do ulgi na dzieci.
Kwotę ulgi w rozliczeniu rocznym rodzice mogą odliczyć od podatku w dowolnej, przez nich ustalonej proporcji. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, kwotę tę rodzice odliczają w częściach równych (o ile wspólnie wychowują dziecko). W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Podatnik korzysta z ulgi zero PIT dla młodych (i nie płaci podatku). Czy może również skorzystać z ulgi na dzieci?

TAK Wystąpienie zerowego podatku nie pozbawia podatnika z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci.
W takiej sytuacji podatnik może otrzymać ulgę w postaci „dodatkowego zwrotu ulgi na dzieci”. Kwota, jaką podatnik może uzyskać, jest ograniczona sumą zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do składek tych zaliczyć należy również składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych.

Dochody małżeństwa przekraczają 112 tys. zł. W czerwcu parze urodziło się drugie dziecko. Jak w takim przypadku rozliczyć ulgę prorodzinną? Czy prawo do ulgi przysługuje tylko za miesiące od czerwca?

W przypadku rodzin z dwójką dzieci ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskiwanych rocznych dochodów rodziców. W tym przypadku ulga przysługuje zatem na dwoje dzieci: na starsze za cały rok oraz na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od czerwca.

Za ile miesięcy przysługuje ulga na dzieci Ukraince, która przybyła do Polski w marcu 2022 r., a PESEL dostała w kwietniu 2022 r.? Ukrainka sama wychowuje jedno dziecko.

Ulga na jedno dziecko po spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do jej skorzystania przysługuje w tym przypadku za cały rok.

Dwie dziewczynki (6 i 7 lat) były w 2022 r. w rodzinie zastępczej przez pięć miesięcy. Małżeństwo pełniące funkcję rodziny zastępczej ma również córkę biologiczną. Dziewczyna oblała maturę w maju i zdała ją pod koniec sierpnia. Nie kontynuuje nauki. Czy rodzicom przysługuje za 2022 r. ulga na dzieci? Jeśli tak, to za które i za ile miesięcy?

Ulga przysługuje na dwoje małoletnich dzieci, w stosunku do których podatnicy sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej za pięć miesięcy oraz w przypadku maturzystki niekontynuującej nauki za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie) kończącego wakacje.

Czy przychody z ryczałtu ewidencjonowanego wlicza się do limitu dochodów rodziców dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej wynoszącego 112 tys. zł?

Tego rodzaju dochodów nie wlicza się do limitu. Za dochody rodziców dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

• opodatkowane według skali podatkowej,

• z kapitałów pieniężnych wykazywanych w zeznaniu PIT-38 (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, walut wirtualnych),

• z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-proc. stawką podatku (tzw. podatkiem liniowym),

Rodzice mają jedno dziecko. W 2022 r. matka osiągnęła dochód z pracy w wysokości 90 tys. zł. Ojciec płacił ryczałt ewidencjonowany i miał przychód 200 tys. zł. Oboje ślub wzięli we wrześniu 2022 r. Czy matka może odliczyć ulgę na dziecko za 2022 r.?

TAK Matka może skorzystać z ulgi na dziecko. W tym przypadku przychód drugiego rodzica opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie jest uwzględniany we wspólnymi limicie dochodów małżonków uprawniającym do ulgi na jedno dziecko.

Małżonkowie wzięli ślub w trakcie 2022 r., więc przysługuje im prawo do wspólnego rozliczenia. Przez cały 2022 r. wspólnie wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka. Jeden z małżonków uzyskał w 2022 r. dochód w wysokości 120 tys. zł, drugi nie miał żadnych dochodów. Czy w takiej sytuacji małżonek, który nie uzyskał żadnych dochodów, może wykazać ulgę na dziecko we wspólnym rozliczeniu PIT-37 za 2022 r. i małżonkowie mogą odliczyć ją od wspólnego podatku?

NIE W takim stanie faktycznym ulga na dziecko nie przysługuje. W przypadku podatników, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, limit dochodów dla każdego z osobna wynosi 56 tys. zł. Podatnik nieuzyskujący dochodów nie płacił z kolei składek, w ramach których mógłby skorzystać z ulgi w ramach tzw. „dodatkowego zwrotu ulgi na dzieci”.

Dziecko ma 19 lat. W czerwcu skończyło szkołę podstawową, a w październiku zaczęło naukę w kolejnej szkole. Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi na dzieci za 2022 r.? Co w sytuacji, gdy to samo dziecko miało w 2022 r. dochód z pracy w wysokości 5 tys. zł?

TAK Rodzice po spełnieniu pozostałych warunków mogą skorzystać z ulgi na pełnoletnie, uczące się do 25. roku życia dziecko, ponieważ zwolnione z opodatkowania przychody z tzw. ulgi dla młodych, doliczane do limitu dochodu dziecka, nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2022 r. to kwota 16 061,28 zł).

Rozlicz swój PIT już dziś