Zarówno PIT, jak i CIT są podatkami, które płaci się od osiągniętego dochodu. Uregulowanie niedopłaty wynikającej z zeznania rocznego CIT musi nastąpić najpóźniej do 31 marca roku następującego po danym roku podatkowym, za który złożono deklarację rozliczeniową, zaś PIT do 30 kwietnia.

Przykład

Uregulowanie niedopłaty podatków nie jest ściśle związane z terminem złożenia zeznania

Firma X złożyła zeznanie roczne CIT 1 marca 2022 r. niedopłatę podatku wynikającą z zeznania uregulowała 31 marca 2022 r. – zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niedopłata podatku dochodowego (PIT,CIT) może wynikać z niewłaściwego wyliczania zaliczek miesięcznych na ten podatek (wpłata zaliczki w zaniżonej kwocie, błędne określenie przychodów bądź kosztów, zastosowanie złej stawki podatkowej, brak wpłaty zaliczki).

W opisanej sytuacji, w przypadku kontroli skarbowej, sankcją są odsetki od różnicy pomiędzy zaliczką należną (właściwie naliczoną) a wpłaconą. Dodatkową sankcją mogą być w praktyce kary za uporczywe niepłacenie podatku jaki i nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku. Wskazane sankcję stosuje się tylko w przypadkach, w których udowodni się celowe i wielokrotne zaniżanie zaliczek należnych. Możliwe są dwie sytuację:

  • Uporczywe niepłacenie podatku - Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  • Nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku- W tym przypadku Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli podatnik w ramach wewnętrznej kontroli zidentyfikuje przyczyny zaniżenia zaliczek, dokona korekty rozliczeń oraz uiści do urzędu należny podatek wraz z odsetkami, będzie to potraktowane jako nieumyślne uchybienia rachunkowe i formalne. Konsekwencje w takim przypadku sprowadzają się do dokonania korekt rozliczeń, w przypadku gdy doszło do zaniżenia podatku, zapłaty należnej kwoty wraz z odsetkami. Powyższe może uchronić podatnika przed sankcjami z KKS.

Rozlicz swój PIT już dziś.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.)

Roman Pszczółkowski, ekspert księgowy i Marek Pszczółkowski, ekspert księgowy, W Accounting