Znowelizowane ponad dwa lata temu zasady poboru daniny u źródła zostaną po raz kolejny zawieszone, tym razem do końca czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało już projekty rozporządzeń w tym zakresie.

O planowanym kolejnym przesunięciu poinformowaliśmy jako pierwsi w artykule „Jeszcze jedno odroczenie w podatku u źródła” (DGP nr 228/2020). Teraz plany te nabrały realnego kształtu.
Chodzi o płatników PIT i CIT, którzy wypłacają za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, reklamowych, badania rynku) oraz wynagrodzenie za licencję, odsetki, dywidendy. Wskutek kolejnego odroczenia nie będą oni musieli badać, czy przekazali jednemu kontrahentowi więcej niż 2 mln zł rocznie. Taki obowiązek wynika z nowelizacji ustaw o PIT i CIT z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193), która nakazuje, by po przekroczeniu limitu 2 mln zł należności wypłacanych za granicę najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej (najczęściej 20 proc.), a dopiero potem starać się o zwrot ewentualnej nadpłaty.
Zmiany okazały się na tyle problematyczne, że resort finansów konsekwentnie wydaje rozporządzenia, w których zawiesza ich wejście w życie o pół roku. Najnowsze odroczenie ma być ostatnim, bo – jak zapowiada MF – w 2021 r. przyjęta ma być kolejna nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która złagodzi zasady poboru podatku u źródła.
Natomiast już od 2019 r. płatnicy muszą pamiętać o obowiązku:
  • dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku i
  • ustalania rzeczywistego właściciela należności (z ang. beneficial owner).
Obowiązują też:
  • klauzula generalna, która wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i odsetek wypłacanych do innego kraju Unii Europejskiej, jeśli wypłata miała sztuczny charakter bądź była sprzeczna z celem przepisów,
  • dodatkowe 10-proc. zobowiązanie podatkowe, jeżeli płatnik przy wypłacie należności nie zweryfikował odbiorcy albo weryfikacja nie była adekwatna do charakteru i skali działalności bądź gdy złożył fałszywe oświadczenie dotyczące prawa do skorzystania ze zwolnienia dla wypłacanych dywidend lub odsetek (art. 58b par. 3 ordynacji podatkowej).
Etap legislacyjny
Projekty dwóch rozporządzeń zmieniających: rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 12 ustawy o PIT – oba w konsultacjach publicznych