Likwidacja środka trwałego polega nie tylko na jego fizycznym unicestwieniu. Może to być także jego wycofanie z użytku i wykreślenie z wykazu.
Tylko gdyby przedsiębiorca likwidował nie w pełni umorzony środek trwały na skutek zmiany rodzaju działalności, nie miałby prawa do potrącenia kosztu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Przedsiębiorstwo spierało się z organami podatkowymi o interpretację art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.
Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej odmówił spółce zaliczenia do kosztów wartości wydatków poniesionych na realizację inwestycji – budowy stacji paliw, która następnie została zaniechana na skutek zmiany warunków rynkowych. Według organu spółka mogłaby odliczyć te wydatki tylko, jeśli postawiłaby inwestycję w stan likwidacji, tj. gdyby fizycznie zlikwidowała to, co wytworzyła.
Firma się z tym nie zgodziła. Jej zdaniem wystarczające do rozpoznania kosztów jest jedynie wykreślenie wartości inwestycji z aktywów spółki, gdy w odniesieniu do niej nie oczekuje się żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT należy interpretować w ten sposób, że jeśli przyczyna likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna niż zmiana rodzaju działalności, to strata z tego tytułu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację firmie i uchylił interpretację ministra. Podobne stanowisko zajął NSA, który oddalił skargę kasacyjną ministra finansów. Podkreślił, że art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT trzeba interpretować z punktu widzenia podatnika. Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo do rozpoznania kosztu, także gdy wycofuje lub wykreśla z ewidencji dany środek trwały, który nie został w pełni umorzony, a on sam nie zmienia rodzaju działalności.
Wyrok jest prawomocny.
Prawo do kosztu pozostaje, gdy wycofany środek trwały nie został w pełni umorzony
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2225/11.