Ostatnie miesiące obfitują w rządowe plany nowelizacji ustaw podatkowych. Spośród szeroko komentowanych „ulepszeń” warto wskazać kilka najważniejszych.
6 sierpnia rząd przyjął zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych ustaw. W ramach planowanych zmian rząd zaproponował wprowadzenie opodatkowania CIT spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) oraz spółek komandytowych (s.k.). O ile chęć opodatkowania SKA tak jak spółek kapitałowych, tj. na poziomie spółki i na poziomie wspólników, nie jest zaskakująca ze względu na szerokie wykorzystanie tej spółki w ramach struktury optymalizacyjnej, o tyle potraktowanie w ten sam sposób s.k. jest bardziej kontrowersyjne. Przedstawiony projekt zakłada, że spółki te staną się podatnikami CIT od pierwszego dnia przyjętego u nich roku obrotowego rozpoczynającego się po 2013 roku. Jednak rząd wprowadził do projektu nowelizacji przepis, który stanowi, iż SKA, która powstanie w ciągu 7 dni od wejścia w życie przedmiotowego przepisu, a jej rok obrotowy nie skończy się 31 grudnia 2013 r. lub zmieni swój rok obrotowy w ciągu 7 dni od wejścia w życie omawianego przepisu, będzie zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego z datą 31 grudnia 2013 r., a jej nowy rok obrotowy rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2014 r. i będzie trwał do końca przyjętego roku obrotowego.
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów do polskiego prawa podatkowego ma też być wprowadzona instytucja CFC (controlled foreign corporation). Występuje ona już w niektórych krajach UE i nakłada w określonych sytuacjach na osoby fizyczne i prawne obowiązek zapłaty podatku od zysków wygenerowanych przez ich zagraniczne spółki zależne. Stawka od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem kontrolowanych spółek zagranicznych wyniesie 19 proc. Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć m.in. otrzymane od kontrolowanej spółki dywidendy. Warto zwrócić uwagę, że wypłaca się je za dany rok obrotowy po jego zakończeniu, zazwyczaj po terminie sporządzenia zeznania podatkowego w Polsce. Oznacza to, że składając zeznanie za dany rok, podatnicy nie będą mogli skorzystać z odliczenia tej dywidendy, ponieważ jeszcze jej nie otrzymają. Zatem dywidendę za poprzedni rok będą mogli rozliczyć tylko w następnych latach. Oznacza to, że zysk osiągany przez spółkę zagraniczną mógłby efektywnie podlegać opodatkowaniu w Polsce w jednym roku dwukrotnie: jako zysk z bycia wspólnikiem w spółce i jako dywidenda.
Posłowie zaakceptowali wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie VAT, m.in. w przypadku handlu paliwami i złotem. Przepisy te będą dotyczyć tylko obrotu między podmiotami gospodarczymi. Nabywca będzie musiał odprowadzić podatek za sprzedawcę, gdy okaże się, że wiedział lub mógł przewidywać, że sprzedawca jest oszustem, a kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz nabywcy dostawę towarów nie zostanie wpłacona na rachunek fiskusa. Zmiana ma obowiązywać od 1 października 2013 r. Nowelizacja wprowadza też mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (obowiązek rozliczenia podatku ma nie sprzedawca, a nabywca) w obrocie kolejnymi towarami (teraz dotyczy złomu). Ich lista obejmuje nie tylko wyroby stalowe (pręty), ale też miedź (i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, druty z miedzi i jej stopów itd.). Mechanizm zacznie funkcjonować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14. dzień od dnia ogłoszenia nowej ustawy.
Ostatnią z istotniejszych zmian jest przyjęcie przez Sejm senackiego projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego oraz prawa celnego. Nowelizacja dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11). Jej celem jest nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem. Wprowadzi też obowiązek informowania tych organów o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez prokuraturę.

Kamil Grzywka, aplikant adwokacki w dziale podatkowym Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz