Specjalne procedury i prostszy rozrachunek VAT dla firm świadczących usługi w różnych krajach to efekt zmian w unijnych przepisach.
Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą dyrektywy 206/112/WE usługi telekomunikacyjne, nadawcze (radiowe i telewizyjne) oraz internetowe będą opodatkowane VAT w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania ich odbiorcy, a nie – jak jest teraz – w państwie siedziby przedsiębiorstwa świadczącego dane usługi.
Żeby ułatwić tego typu rozliczenia, firmy telekomunikacyjne będą mogły korzystać ze specjalnych procedur, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 967/2012 z 9 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE z 20 października 2012 r.
Bartłomiej Kołodziej, starszy menedżer w PwC, tłumaczy, że od 1 stycznia 2015 r. firmom, które zdecydują się na stosowanie nowych procedur, będzie łatwiej opodatkowywać usługi świadczone na rzecz unijnych konsumentów.
– Procedury pozwalają spółce rozliczać się tylko w jednym kraju członkowskim UE, czyli w tzw. państwie identyfikacji, bez względu na to, gdzie dana usługa będzie podlegała opodatkowaniu – dodaje ekspert. W przypadku przedsiębiorców z UE państwem identyfikacji będzie miejsce, gdzie mają oni siedzibę. Inne firmy jako kraj identyfikacji mogą wybrać dowolny kraj unijny.
Dzięki procedurom spółki nie będą musiały rejestrować się dla potrzeb VAT we wszystkich krajach Unii, w których ich usługi będą opodatkowane.
– Przedsiębiorca będzie mógł po prostu skorzystać z portalu internetowego w państwie identyfikacji na potrzeby rozliczenia VAT należnego w innych państwach członkowskich – wyjaśnia Bartłomiej Kołodziej.
W nowym rozporządzeniu Rady (UE) nr 967/2012 rozróżniono dwa rodzaje procedur szczególnych: nieunijną – przeznaczoną dla podatników nieposiadających siedziby w żadnym kraju UE oraz unijną – dla podatników z siedzibą na terytorium UE, lecz w państwie innym niż państwo konsumpcji usługi. Określono również sposób prowadzenia ewidencji przez przedsiębiorców korzystających z procedur, terminy płatności podatku oraz to, jak powinno się opodatkowywać odsetki i inne opłaty o charakterze karnym. Te zasady są jednolite dla wszystkich krajów.
Rozporządzenie będzie stosowane od 1 stycznia 2015 r., ale podatnicy mogą się rejestrować na potrzeby procedur szczególnych od 1 października 2014 r.