ANALIZA

Osoba, która otrzymuje zwrot wydatków internetowych, np. od swojego pracodawcy, nie ma prawa skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym PIT. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe. Na przykład dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 lutego 2009 r. (nr IPPB2/415-1553/08-2/MK) stwierdził, że w przypadku gdy zrefundowane przez pracodawcę wydatki pracownika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będą stanowiły przychód zwolniony z PIT, nie mogą być uwzględnione przy zmniejszaniu podstawy opodatkowania - uldze internetowej. Niezależni eksperci potwierdzają taką interpretację fiskusa.

Przypomnijmy, że osoby, które w ciągu roku ponosiły wydatki z tytułu używania internetu w miejscu zamieszkania, mają prawo skorzystać z ulgi internetowej. Polega ona na pomniejszeniu dochodu o poniesione i udokumentowane fakturą VAT wydatki na sieć. Maksymalne odliczenie roczne nie może przekroczyć 760 zł.

W praktyce zdarzają się często przypadki, że podatnicy otrzymują zwrot poniesionych na internet wydatków, np. od swoich pracodawców. Najczęściej takie rozliczenie następuje między pracodawcami i telepracownikami. U takiego pracownika wysokość zwróconych wydatków stanowi przychód, ale przychód zwolniony z podatku. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o PIT, wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność.

Warunki do spełnienia

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy ponieśli wydatki na korzystanie z dostępu do sieci w miejscu swojego zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO Numerica International Auditors & Consultants biuro w Katowicach, tłumaczy, że przepis ten nie uzależnia prawa do skorzystania z tej ulgi od posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego czy domu, w którym korzystamy z internetu. Wystarczy każda forma umowy cywilnoprawnej, aby podatnik nabył prawo do ulgi, np. umowa najmu czy użyczenia między właścicielem nieruchomości a podatnikiem.

- Miejsce zamieszkania, w stosunku do którego jest dokonywane odliczenie, powinno być zgodne z miejscem zamieszkania określonym w formularzu NIP-1 lub NIP-3 złożonym w urzędzie skarbowym. Nie musi to być miejsce zameldowania, jednak musi to być faktyczne miejsce zamieszkania podatnika - podkreśla Krzysztof Ścipień.