Niebawem Forum Akcyzowe wkroczy w drugą fazę prac. Ministerstwo Finansów obecnie przegląda jeszcze raporty wszystkich czterech grup dotyczących: e-papierosów, wyrobów nowatorskich, papierosów tradycyjnych i suszu tytoniowego. Te mają pomóc MF w podjęciu ważnych decyzji legislacyjnych w zakresie podatku akcyzowego i regulacji mechanizmów rynkowych. Szymon Witkowski, kierownik grupy nr 2 w zakresie papierosów elektronicznych, podsumowując prace zespołu twierdzi, że główna istota spotkań kumuluje się wokół zmian definicji płynów do e-papierosów. Wokół niej wciąż krążą wątpliwości i kontrowersje. Konkretnie w zakresie wyrobów, które powinny być objęte tą definicją.

- W drugiej grupie roboczej przygotowaliśmy wiele propozycji dla Ministerstwa Finansów w zakresie zmiany przepisów prawnych i polityki akcyzowej. Stanowiska te dotyczyły głównie definicji płynu do papierosów elektronicznych, ale też stawki akcyzy, kwestii obrotu płynem do papierosów elektronicznych i przepisów związanych z ochroną zdrowia. Przedstawiliśmy również propozycje dotyczące kwestii technicznych i proceduralnych, które są niezwykle istotne dla codziennej praktyki przedsiębiorstw. Dokument zawierający nasze propozycje został przekazany Ministerstwu i będzie omówiony na najbliższym spotkaniu Forum Akcyzowego – mówi Witkowski.

W wyniku licznych dyskusji i zgłoszonych propozycji przez znaczącą większość uczestników prac, grupa robocza dostrzegła pole do uzgodnienia kompromisu – właśnie w zakresie ustawowej definicji płynu do e-papierosów. Postulowano, by określać nim roztwór nadający się do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu, zawierającą glikol lub glicerynę. Jednocześnie zgłoszono jedno zdanie odrębne, w którym płynem do papierosów elektronicznych – miał by być gotowy roztwór nadający się do bezpośredniego wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny.

Kolejną propozycją była zmiana wysokości stawki podatku od płynu do papierosów elektronicznych. Grupa sygnalizowała, że koszt składników do przygotowania płynu jest wielokrotnie niższy niż koszt gotowego produktu dostępnego na rynku. Spowodowane jest to wprowadzeniem niewspółmiernie wysokiej stawki akcyzy. Od jednego litra płynu do papierosów elektronicznych sama tylko akcyza wynosi 550 zł, podczas gdy gotowe składniki do przygotowania takiej samej ilości produktu dostępne są na rynku za kilkadziesiąt złotych. Powoduje to bardzo duże pole do działalności „szarej strefy”. Prowadzi to także do sytuacji, którą można dostrzec też w innych krajach decydujących się na wprowadzenie tak wysokich stawek akcyzy, np. we Włoszech, gdzie podatek nie spełnia swojej założonej funkcji fiskalnej. Zdaniem grupy, tak wysoka stawka akcyzy może prowadzić do marginalizacji całej branży i przeniesienia większości konsumpcji do szarej strefy. Dlatego też wskazano na konieczność znaczącej obniżki stawki podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych.

W pracach postulowano również, by zwiększanie stawek podatku akcyzowego w przyszłości następowało zgodnie z harmonogramem, który powinien być ogłaszany z odpowiednim wyprzedzeniem. Działanie takie pozwoliłoby na usunięcie z rynku elementu niepewności prawa i dało przedsiębiorcom możliwość przygotowania się do nowych warunków.

Grupa druga opowiedziała się również za zmianą ograniczeń dotyczących sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych. Mając na uwadze obecny trend rozwoju rynku, który pod względem ilościowym przemieszcza się do handlu w internecie, zasadnym jest jego uregulowanie w zakresie sprzedaży na odległość. Konieczne jest wskazanie sposobu weryfikacji wieku kupujących oraz faktycznego miejsca realizacji wysyłek (np. magazyn główny wyrobów z zapłaconą akcyzą), które zapewnią kontrolę nad poprawnością poboru akcyzy. To połączone ze zniesieniem dotychczasowego zakazu sprzedaży na odległość - papierosów elektronicznych, akcesoriów i pojemników zapasowych - zapewni zwiększenie wpływów fiskalnych przy jednoczesnej realizacji celów z zakresu ochrony zdrowia publicznego.

Ostatni postulat grupy drugiej dotyczył sfery ochrony zdrowia. Uczestnicy posiedzeń proponowali wprowadzenie obowiązkowej notyfikacji płynów do papierosów elektronicznych niezawierających nikotyny, w tym obowiązkowe przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie, który obecnie dotyczy płynów z nikotyną. Zdaniem członków, pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji na rynku obrotu płynami beznikotynowymi i przyczyni się do zmniejszenia skali produkcji „garażowej”. W odniesieniu do marek płynów będących już w obrocie racjonalnym byłoby odejście od wymogu upływu terminu określonego w art. 11b ust 4 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zgodnie z którym rejestracji produktu w urzędzie dokonuje się w terminie co najmniej 6 miesięcy przed dniem pierwszej sprzedaży.

Szymon Witkowski, jest zadowolony z efektów prac Forum Akcyzowego, w zakresie swojej grupy. – FA jest platformą do wartościowej i merytorycznej dyskusji. Spotkania grup roboczych pozwoliły na wymianę poglądów przedstawicieli biznesu (zarówno małych, jak i dużych firm) i nauki. Umożliwiły weryfikację oczekiwań, a w wielu kwestiach wypracowanie kompromisu. Z pewnością głos rynku zostanie usłyszany przez Ministerstwo Finansów. Spotkania pokazały też samym członkom grupy, że mimo początkowo różnych stanowisk, jest wiele elementów wspólnych, które mogą być podstawą do przyszłej współpracy. Na najbliższym posiedzeniu Forum Akcyzowego zaprezentujemy wyniki naszych prac. Mamy nadzieję, że spotkają się one z przychylnością MF i zostaną uwzględnione przy pracach dotyczących zmian legislacyjnych.

Przypomnijmy, że Formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów podatku akcyzowego w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych – a ich prace są jawne i transmitowane na żywo.

Członkowie wskazywani są spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grup toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu FA. Wynikami są uzgodnione dokumenty, zatwierdzane przez Forum, jako rekomendacje i publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rekomendacje FA stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.