Małżonkowie będą stosować 8,5-proc. stawkę ryczałtu przy najmie prywatnym do kwoty przychodów 200 tys. zł, a nie jak jest obecnie do 100 tys. zł. Dziadkowie będą mogli rozliczyć ulgę rehabilitacyjną na niepełnosprawne dziecko, a rodzice, którzy wychowują takie dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości zarobków. Teraz projekt zmian wraz z poprawkami trafi do II czytania w Sejmie.

W życie mają też wejść zmiany będące częścią Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. O kolejny rok przesunie się obowiązek przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT. Nie będzie też limitów zbiorczych zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, co spowoduję, że zrzutki internetowe nie będą opodatkowane.

Takie poprawki wprowadziła w czwartek (23 marca 2023 r.) sejmowa komisja finansów publicznych do projektu zwanego potocznie SLIM VAT 3. Zgłosiła je wiceprzewodnicząca komisji Ewa Szymańska (PIS). Teraz projekt zmian wraz z poprawkami trafi do II czytania w Sejmie. Posłowie zajmą się nowelizacją już na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 12 kwietnia br. Dotarliśmy do szczegółów tych zmian.

Przede wszystkim jednak ustawa SLIM VAT 3 ma wejść w życie nie 1 kwietnia br. (jak zakładano), lecz 1 lipca br.

Najem prywatny

Korzystne zmiany mają także nastąpić w opodatkowaniu najmu prywatnego. Małżonkowie będą stosować 12,5-proc. ryczałt dopiero po przekroczeniu przychodów w kwocie 200 tys. zł, a nie 100 tys. zł, jak jest obecnie. Przypomnijmy, że od początku 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie można już stosować zasad ogólnych, tj. skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie może już odliczać kosztów.

Obecnie od najmu prywatnego podatnicy muszą płacić ryczałt według stawki 8,5 proc. od przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Limit ten dotyczy również małżonków. Po nowelizacji wzrośnie on dwukrotnie. Oznacza to, że małżonkowie będą płacić 12,5 proc. ryczałtu od przychodów dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł – bez względu na to, czy będą rozliczać się odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich. Zmiana będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Ulga na dziecko

W uldze prorodzinnej zostaną zniesione limity przychodów dla rodziców wychowujących jedno niepełnosprawne dziecko. Zgodnie z obecnymi przepisami prawo do ulgi tracą osoby wychowujące jedno dziecko, których dochody przekroczą:

  • 112 tys. zł łącznie – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok,
  • po 56 tys. zł na osobę – w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim oraz pozostających w nim tylko przez część roku.

Po wprowadzeniu zmian limity te nie będą stosowane już w 2023 r., gdy będzie chodziło o dziecko niepełnosprawne. Z ulgi będzie można skorzystać bez względu na wysokość zarobków.

Ulga rehabilitacyjna

Kolejna poprawka rozszerzy katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej m.in. o dziadków mających na utrzymaniu niepełnosprawnego wnuczka. Przypomnijmy, że obecnie z ulgi mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy mają na utrzymaniu takie osoby i zostali wymienieni w ustawie PIT. Są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Po zmianach z preferencji będą mogły korzystać wszystkie osoby zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli na jego utrzymaniu pozostają niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek. Obecnie nie jest to możliwe. Również w tym przypadku zmiana będzie dotyczyła już 2023 r.

Twój e-PIT

Kolejna zmiana dotyczy usługi Twój e-PIT. Obecnie Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia gotowe zeznania podatnikom PIT, którzy nie prowadzą swojego biznesu. Ma się to zmienić już w 2024 r. i dotyczyć rozliczenia za 2023 r. KAS ma uzupełniać o posiadane przez siebie dane zeznania podatników prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej.

Rynek kapitałowy

Dwie wprowadzone przez komisję zmiany są częścią Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Po pierwsze, pojawi się możliwość kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dochody z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo w inny sposób unicestwiania tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie będą już opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19 proc.). Będą one łączone z innymi dochodami z kapitałów pieniężnych (np. z odpłatnego zbycia akcji) i wykazywane przez podatnika w zeznaniu rocznym PIT-38. Należny z tego tytułu podatek podatnik będzie musiał wpłacić już sam. Dzięki temu będzie można rozliczyć poniesione w roku podatkowym straty z funduszy kapitałowych z dochodami z innych przychodów z kapitałów pieniężnych, także pomniejszać roczne dochody z funduszy o straty z innych przychodów z kapitałów pieniężnych. Jeżeli jednak statut funduszu przewiduje wypłaty bez odkupywania, wykupywania, umarzania albo w inny sposób unicestwiania tytułów uczestnictwa w takim funduszu, nadal będą one opodatkowane 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym zakresie zasady opodatkowania pozostaną niezmienione).

Po drugie, zmieni się sposób opodatkowania odsetek od obligacji. Poziom opodatkowania nie będzie zależny już od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Przykładowo, jeżeli obligacje kupiono po 105 zł (z czego 5 zł stanowią odsetki), to gdy dziś zostaną wykupione za 110 zł, podatnik musi zapłacić podatek od 10 zł. Po nowelizacji danina będzie płacona od faktycznie osiągniętego zysku, tj. od odsetek w wysokości 5 zł.

Zmiany w tym zakresie wejdą od 1 stycznia 2024 r.

JPK_PIT i CIT

O rok zostaną też odroczone terminy przekazywania jednolitych plików kontrolnych w zakresie ksiąg i ewidencji zarówno w PIT, jak i w CIT. I tak:

  • u podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT z przychodami przekraczającymi 50 mln euro obowiązek powstanie, począwszy od roku podatkowego albo roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r.;
  • u podmiotów zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT obowiązek powstanie, począwszy od roku podatkowego albo roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2025 r.;
  • u pozostałych podmiotów obowiązek powstanie, począwszy od roku podatkowego albo roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2026 r.

Zbiórki internetowe

Dzięki jednej ze zmian nadal nieopodatkowane będą zrzutki internetowe. Podwyższone zostaną bowiem limity zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla jednej osoby w okresie pięcioletnim. Będą one wynosiły:

  • 36 120 zł (obecnie 10 434 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł (obecnie 7878 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5733 zł (obecnie 5308 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przypomnijmy, że zamieszanie powstało w związku z ustawą deregulacyjną. Nie tylko zakłada ona 3,5-krotne podwyższenie limitów zwolnień w podatku od spadków i darowizn dla jednej osoby, ale też wprowadza limity zbiorcze (w przypadku III grupy podatkowej wynosi on 54 180 zł). Zaszkodziłoby to zrzutkom internetowym. Zebrane kwoty byłyby bowiem opodatkowane, jeżeli łączne wpłaty przekroczyłyby 54 180 zł.

Wprawdzie Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy deregulacyjnej w całości (druk sejmowy nr 3035), ale Sejm ma się na to nie zgodzić. Ma odrzucić decyzję Senatu na najbliższym posiedzeniu. Stąd pojawiła się zmiana w projekcie SLIM VAT 3, która zapobiegnie opodatkowaniu zrzutek internetowych, ponieważ zastąpi przepis wprowadzany ustawą deregulacyjną. Jest to zgodne ze scenariuszem, o którym pisaliśmy w DGP nr 47/2023 – „Najpierw poprawka, potem odrzucenie senackiego weta”.

Poprawka, którą wprowadziła sejmowa komisja finansów publicznych, ma 3,5-krotnie podwyższyć kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla I i II grupy podatkowej (tak, jak to zakłada ustawa deregulacyjna). W przypadku III grupy podatkowej limit będzie wynosił 5733 zł, podczas gdy ustawa deregulacyjna przewiduje limit w wysokości 18 060 zł.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3025) – czeka na II czytanie