Sprzedaż zakładowego ośrodka wypoczynkowego nie jest przychodem podatkowym, nawet jeżeli był on wykorzystywany głównie komercyjnie, a tylko w nieznacznym stopniu przez pracowników spółki – potwierdził dyrektor KIS.

Spytała o to spółka, która od ponad 20 lat była właścicielem nieruchomości, w której prowadzona była sezonowa działalność polegająca m.in. na wynajmie domków kempingowych oraz miejsc noclegowych w hotelu. Początkowo wypoczywali tam głównie pracownicy spółki. Potem obiekt służył również działalności komercyjnej i to do tego stopnia, że w latach poprzedzających planowaną sprzedaż tylko niewielki odsetek jego użytkowników stanowili pracownicy spółki.
Pobyty pracowników były dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem ZFŚS nieruchomość ta stanowiła obiekt socjalny.
Spółka chciała się upewnić, że przychody ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego nie będą dla niej przychodem podatkowym. Powołała się na art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu środków socjalnych zwiększają ten fundusz. Wskazała, że w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 923) środki funduszu zwiększa się, co do zasady, o przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych służących działalności socjalnej.
Dyrektor KIS potwierdził, że ustawa o ZFŚS nie określa, jaki ma być zakres i stopień intensywności wykorzystania, aby można było uznać, że środek trwały służy działalności socjalnej. Tym samym korzystanie z ośrodka wypoczynkowego w przeważającej części przez użytkowników zewnętrznych nie powoduje, że traci on status obiektu „służącego działalności socjalnej”.
W rezultacie – jak stwierdził dyrektor KIS – pieniądze ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego nie będą dla spółki przychodem podatkowym.
Firma spytała także o nieumorzoną podatkowo wartość środków trwałych składających się na ośrodek wypoczynkowy. Uważała, że w momencie sprzedaży nieumorzona wartość będzie kosztem uzyskania przychodów.
Z tym dyrektor KIS się nie zgodził. Stwierdził, że skoro przychód ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego nie jest dla spółki przychodem podatkowym, to nie ma również podstaw do zaliczenia niezamortyzowanej części wartości początkowej sprzedawanych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB-1.4010.435.2022.1.AND